ОПШТИ ИЗГЛЕД С ПОЧЕТКА 20. ВЕКА
 
ДЕТАЉ АТИКЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Vračar Savings Bank House,
9, Kralja Milana Street

Споменик културе
Дом Врачарске штедионице,
Краља Милана 9

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1906 after a design by the architect Danilo Vladisavljević assisted by the engineer Miloš Savčić, the Vračar Savings Bank House was conceived as a dominant three-storey corner structure with a basement. The street façade divided by stringcourses is shaped in the tradition of European academism with obvious Renaissance and baroque influences of German provenance. A rusticated socle runs the length of the ground floor, while the entire façade is clad in artificial stone and adorned with bosses. The ground floor, with richly decorated portals and the ornamented oak entrance, is surmounted by rhythmically arranged windows accentuated by triangular tympana, pilasters and plastic decoration which enhance the liveliness of the façade. Special emphasis is laid on the slightly rounded corner portion flanked by terraces on the first- and second-floor levels and topped with a dome supported on a tall drum. The cornice is crowned by a balustraded attica as the building’s decorative termination. The building has cultural, historical, architectural and townscape values. It is an important work of the prominent architect Danilo Vladisavljević based on the principles of academism that reigned supreme in Europe and had a strong impact on architecture in Belgrade in the late 19th and early 20th centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Дом Врачарске штедионице саграђен је 1906. године по пројекту архитекте Данила Владисављевића, уз сарадњу инжењера Милоша Савчића. Конципиран је као доминантан угаони објекат са подрумом, приземљем и два спрата. Развијене уличне фасаде рашчлањене су подеоним венцима и обликоване у традицији европског академизма, са очигледним утицајем ренесансе и барока немачког порекла. У зони приземља, дуж читаве фасаде сокл је рустично третиран, налик на градњу блоковима, док је цела фасада израђена од вештачког камена и украшена нутнама. Изнад приземља, где се истичу богато обрађени портали и улаз у објекат од храстове грађе, налазе се ритмично распоређени прозори наглашени троугаоним тимпанонима, пиластерима и декоративном пластиком, који доприносе динамичности фасаде. Посебан акценат дат је угаоном, благо заобљеном делу који фланкирају терасе у нивоу првог и другог спрата и над којим се уздиже купола на високом тамбуру. Наглашен кровни венац носи балустрирану атику као завршни декоративни елемент грађевине. Дом Врачарске штедионице поседује културно-историјске, архитектонске и урбанистичке вредности. Представља значајно дело у стваралачком опусу истакнутог архитекте Данила Владисављевића, реализовано на принципима академизма, који је суверено владао Европом и истовремено битно утицао на развој архитектуре Београда крајем 19. и током првих деценија 20. века.
 

Службени гласник РС бр. 73/07