ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2009.
 
ДЕТАЉ АТИКЕ
 
ДЕТАЉ НА ПОРТИКУ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2009.
 
 

Cultural monument
St. Sava House,
13, Cara Dušana Street

Споменик културе
Дом Светог Саве,
Цара Душана 13

 
Lokacija     Location
 
 
 
The St. Sava Association, founded in 1886 to “spread education and national feeling among the Serbs” built this house in 1890 with the intention to accommodate the administration of the Association and numerous other institutions the Association had established. The building was designed by architect Jovan Ilkić. Although the general conception of the building and the symmetric composition of its main façade rest on the principles of academism, the façade was designed in the style of romanticism, with elements of renaissance and neo-Byzantine style. Its flat surface is emphasized with a central low projection that ends in roof zone with an attic and pyramidal dome. The window apertures, designed as biforia with arches, rest on cornices and give the whole façade a romantic note. The emblems of Serbia, placed in the lunettes above the windows of the first floor were carved by Jovan Heinrich Noken, after the drawings by Đoka Jovanović. With certain alterations on the upper part of the main façade, the third floor was added to the building in 1923, after the design by architect Petar Bajalović. By its volume and architectural characteristics St. Sava House was the largest and most beautiful building in the Danube area in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Друштво светог Саве, основано 1886. године са задатком да „шири просвету и национално осећање у народу“, подигло је 1890. године зграду Дома светог Саве, намењену смештању управе и институција овог друштва. Израда пројекта била је поверена архитекти Јовану Илкићу. Иако је општа концепција зграде и симетрична композиција њене главне фасаде заснована на академским принципима, фасада је обликована у духу романтизма, са елементима ренесансе и неовизантијског стила. Равно компоновано фасадно платно акцентовано је средишњим плитким ризалитом, који се у зони крова завршава атиком са пирамидалном куполом. Прозорски отвори спратова, обликовани као бифоре са луковима, ослањају се на кордонске венце, дајући романтичарску ноту целој фасади. Грбове српских земаља, који се налазе у лунетама изнад прозора првог спрата, израдио је ликорезац Јован Хајнрих Нокен према цртежима сликара Ђоке Јовановића.Са извесним изменама у изгледу горњег дела главне фасаде, 1923. године згради је дограђен трећи спрат, према пројекту архитекте Петра Бајаловића. По свом волумену и архитектонским карактеристикама, зграда Дома светог Саве била је највећа и најлепша зграда у дунавском крају Београда.
 

Службени лист града Београда бр. 4/83