ИЗГЛЕД КУЋЕ ИЗ 1921.
 
ДЕТАЉ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
РЕПРОДУКЦИЈА ОРИГИНАЛНОГ ПЛАНА ГЛАВНЕ ФАСАДЕ ИЗ 1910.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
 

Cultural monument
Mika Alas’s House,
22, Kosančićev venac Street

Споменик културе
Дом Мике Аласа,
Косанчићев венац 22

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the famous Serbian mathematician Mihailo Petrović-Alas was built in 1910, after the design of architect Petar Bajalović. The one-storey building is traditionally designed, while the main façade, conceived in accordance with the early twentieth century requirements, is enlivened with a combination of art nouveau floral motifs and elements of the Serbian-Byzantine style in the form of chequered fields. The façade contains a side projection with a vaulted portal, above which stands a balcony with wrought-iron fence. There is a triangular gable above the balcony. Mihailo Petrović-Alas (1868-1943) was one of the most important personalities in Serbian science. He was professor at Belgrade University, member of the Serbian Academy of Sciences, theorist and research scholar, author of a number of scholarly works, travel records and studies on fishing. He should be credited for the introduction of the scholarly-research method into the university education in Serbia. Mika Alas spent almost all his life in the house at Kosančićev venac.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа чувеног српског математичара Михаила Петровића Аласа подигнута је 1910. године по плановима архитекте Петра Бајаловића. Спратна зграда обликована је на традиционалан начин, док је главна фасада конципирана у складу са захтевима архитектуре почетка XX века, оживљена комбинацијом сецесијских флоралних мотива и елементима српско-византијског стила у виду шаховског поља. На фасади се издваја бочно постављен ризалит с лучно обликованим порталом, изнад кога је балкон са оградом од кованог гвожђа, надвишен троугаоним забатом. Михаило Петровић Алас (1868-1943) једно је од најзначајнијих имена српске науке. Био је професор Београдског универзитета, академик, теоретичар и истраживач, писац великог броја научних радова, путописа и студија о рибарству. Његовим залагањем у наставни систем образовања у Србији уведен је напредни научно-истраживачки метод. У својој кући на Косанчићевом венцу Мика Алас провео је готово цео свој животни и радни век.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 924/3
од 26.12.1966.