ЕНТЕРИЈЕР
 
ДЕТАЉ СТЕПЕНИШНЕ ОГРАДЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
БОЧНИ ИЗГЛЕД И ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2001.
 
 

Cultural monument of great value
Jevrem Grujić’s House,
17, Svetogorska Street

Споменик културе од великог значаја
Дом Јеврема Грујића,
Светогорска 17

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house was built in 1896 after the design by architect Milan Kapetanović, in the style of the nineteenth century academism. It was built in classic materials – brick and stone with lime mortar. It was conceived as a detached city villa with painted façade parts, which makes it one of the rare examples in Belgrade architecture. The underlined central and lateral projections, decorative zones, refined ornaments and pictorial finishing of the façades make opulence and harmony the main features of this building. Painted decorations imitating the sgrafitto technique is the work of the Italian decorative painting master Domenico D'Andrea. A precious collection of movable objects, primarily from the eighteenth and nineteenth centuries, gathered through generations of the Grujić family, comprises numerous artworks in the field of painting, sculpture and applied arts, then old weapons, archival material and library objects that belonged to the most eminent members of the family – Teodor Herbez, Prince Miloš’s Minister of Finance, Jevrem Grujić, renowned Serbian politician and founder of the Liberal Party, Kosta Protić, general, Stevan Ćurčić, journalist and member of parliament, and other personalities from political and public life.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Дом Јеврема Грујића саграђен је 1896. године по пројекту архитекте Милана Капетановића. Грађевина је обликована у маниру академизма XIX века. Зидана је класичним материјалом - опеком и каменом у кречном малтеру. Конципирана је као слободностојећа градска вила са сликарски обрађеним деловима фасаде, што је сврстава међу ретке примере у београдској архитектури. Наглашени средишњи и бочни ризалит, декоративне зоне, рафинирана орнаментика, пиктурална обрада површина фасада - главна су обележја овог објекта. Сликана декорација, која имитира технику зграфита, рад је италијанског мајстора декоративног сликарства Доменика Д`Андреје. Драгоцена збирка покретних предмета, углавном из XVIII и XIX века, створена кроз генерације породице Грујић, садржи многобројна уметничка дела из области сликарства, скулптуре и примењене уметности, старо оружје, као и архивски и библиотечки материјал, који су припадали најистакнутијим члановима ове породице - Теодору Хербезу, попечитељу финансија кнеза Милоша, Јеврему Грујићу, истакнутом српском политичару и оснивачу Либералне странке, Кости Протићу, генералу, Стевану Ћурчићу, новинару и народном посланику и другим познатим личностима политичког и јавног живота.

 

Службени гласник СРС бр. 14/79