ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СЕВЕРОЗАПАДНИ ЗИД, 1966.
 
ЦРТЕЖ, ГЛАВНИ ИЗГЛЕД И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1966.
 
 

Cultural monument of great value
Bajrakli Mosque,
11, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе од великог значаја
Бајракли џамија,
Господар Јевремова 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built between 1660 and 1688, as the endowment of Sultan Suleiman II, it is presently the only remaining example of Ottoman sacred architecture in Belgrade. Its name dates from the 1780s when a flag was waved from the mosque to signal the beginning of the prayer to other mosques in the town. Between 1717 and 1739, during the Austrian rule, it was converted into a Catholic church, but its original function was renewed in 1741 when the Ottomans returned to Belgrade. After the Turks had left Belgrade, the mosque was renewed. Since 1868 it has been the only Muslim shrine in Belgrade.The architecture of the mosque belongs to the usual type of one-storey domed building. The transition from the square plan to octagonal tambour with dome was realized by trompes. An ordinary minaret, located right of the entrance, is not particularly slender, has a fence with modest profiling on its lower side. Opposite the entrance, in the interior of the mosque, there is a shallow niche of mihrab and mimbar. The space is lit through two windows on each side of its large walls and one on each side of the octagonal tambour. The apertures on the building end in characteristic ogee arches.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута у раздобљу између 1660. и 1688. године, као задужбина султана Сулејмана II, џамија представља једини сачувани објекат турске сакралне архитектуре у Београду. Назив датира од осамдесетих година XVIII века, када је на џамији истицан бајрак као знак за почетак молитве у свим варошким џамијама. За време аустријске владавине, 1717-1739. године, претворена је у католичку цркву. Са повратком Турака обновљена је у џамију 1741. После одласка Турака из Београда џамија је обновљена и од 1868. године служи као једина џамија преосталом муслиманском становништву.
Архитектура џамије припада устаљеном типу једнопросторне поткуполне грађевине. Прелаз између квадратне основе у осмоугаони тамбур са куполом остварен је преко тромпи. Са десне стране улаза постављено је минаре уобичајеног изгледа са шерефетом скромне профилације на доњој страни. Наспрам улаза у унутрашњости џамије налазе се плитка ниша михраба и минбер. Осветљеност простора постигнута је са по два прозора на свакој страни обимних зидова, и по једним на странама осмоугаоног тамбура. Отвори на грађевини завршавају се карактеристичним преломљеним луцима.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79