ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
НОВА И СТАРА ШКОЛА У ПОПОВИЋУ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Elementary School in Popović,
Mali Popović

Споменик културе
Стара основна школа у Поповићу,
Мали Поповић

 
Lokacija     Location
 
 
 
The elementary school building in Mali Popović was erected in 1867. It possesses all of the typical features of the wattle and daub houses from Šumadija, the dominant type in this area during the nineteenth century. In its contents, the classrooms and the teacher’s quarters, the house repeats the classic pattern of village schools in Serbia from the first half of the nineteenth century. Its architectural organization, structure and design express all the qualities of vernacular architecture and therefore hold a significant place in the history of architectural creation. The other, more recent house of this school complex was probably built in the late nineteenth century and belongs to the type of the so called “recent village houses”. This house with an oblong floor plan was built on a hill in timber frame with brick filling and covered with a relatively high four-gabled roof in tiles. Although it has no specific architectural and ethnographic values, functionally it makes up a whole with the old elementary school building and is treated as such. Both houses together with the courtyard around them represent a historic ensemble once very characteristic of villages in Šumadija and very rarely preserved.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда основне школе у Малом Поповићу, подигнута 1867. године, поседује сва типска обележја шумадијске чатмаре, типа који доминира архитектуром ове области током читавог XIX века. По својој садржини коју чине учионице и учитељев стан, зграда старе основне школе у Малом Поповићу понавља класичну шему сеоских школа у Србији из прве половине XIX века. Својом архитектонском диспозицијом, конструкцијом и обликовањем, зграда изражава све оне квалитете народне архитектуре, које овој обезбеђују значајно место у историји архитектонског стварања. Друга млађа зграда овог школског комплекса, подигнута највероватније крајем XIX века, припада типу тзв. новије сеоске куће. Кућа је правоугаоне основе, подигнута на знатној висини, зидана у бондручној конструкцији са испуном од опеке и покривена релативно високим четворосливним кровом са црепом. Мада не поседује посебне архитектонске и етнографске вредности, ова зграда по својој функцији представља јединствену целину са зградом старе основе школе, па се тако и третира. Обе зграде, заједно са двориштем у којем су лоциране, представљају историјски ансамбл некада веома карактеристичан за шумадијска села и веома ретко где очуван.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1146/1
од 07.10.1975.