ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
МАГАЗА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД КУЋЕ
 
 

Cultural monument
Žmurić’s family Old House with homesite in Mala Ivanča

Споменик културе
Стара кућа породице Жмурић са кућиштем у Малој Иванчи

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the 1880s as an organizational, functional and architectural whole that answered the needs of life and work in a typical village household of that time. The homesite of the Žmurić family was one of the rare preserved rural wholes of this type in greater Belgrade. Densely packed homesites, such as this one, grew spontaneously and make an adequate framework for the life and activities of a smaller family cooperative which in the late 1800s represents the basic rural unit in the vicinity of Belgrade. The old house of the Žmurić family is not only the central element of the ensemble, but an important example of vernacular architecture. As representative of the so called recent Moravska house, very frequent in greater Belgrade, it illustrates both the diversity of this type of vernacular building and the true structural and aesthetic qualities of thatarchitecture. Of particularly importance are economic and auxiliary building because of their functionality, architectural and visual treatment and traditional building techniques. Within the overall valorisation of the vernacular architectural legacies in greater Belgrade, the old house with homesite of the Žmurič family in Mala Ivanča is a rarely preserved rural whole, a precious micro ambience. The auxiliary buildings have been pulled down or completely devastated and only the house has been preserved.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Жмурића је настала осамдесетих година XIX века као организована функционална и грађевинска целина за потребе живота и рада једног типичног сеоског домаћинства тога времена. Кућиште породице Жмурић било је једно од ретких очуваних руралних целина овог типа на београдском подручју. Збијена кућишта, какво је ово, настала су спонтано и чине адекватан оквир за живот и рад мање породичне задруге, која већ крајем XIX века у селима београдске околине чини основну сеоску јединицу. Стара породична кућа Жмурића, осим што је централни мотив овог ансамбла, има и одређен значај као појединачни споменик народног градитељства. Као типски представник такозване млађе моравске куће, веома присутне на београдском подручју, она илуструје, с једне стране, типску разноврсност народне архитектуре подручја, а са друге, неоспорне грађевинске и естетске квалитете те архитектуре. У оквиру кућишта посебан значај имају привредне и помоћне зграде због своје функционалности, архитектонске и ликовне обраде и традиционалне технике градње. У целокупном наслеђу народног градитељства београдског подручја, стара кућа са кућиштем породице Жмурић у Малој Иванчи, представљала је ретко очувану руралну целину и специфичан микро амбијент. Данас постоји само кућа, док су помоћни објекти порушени или потпуно девастирани.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87