ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ТРЕМ, ДЕТАЉ СТУБА
 
СЕВЕРНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Radosavljević Inn in Donja Ralja,
10, Socijalističkog saveza Street

Споменик културе
Хан Радосављевића у Доњој Раљи,
Социјалистичког савеза 10

 
Lokacija     Location
 
 
 
The inn was built around the 1820s and had not changed its function until WW II; it served as a tavern from the moment when the inns as places to stay overnight became redundant. The house has rectangular floor plan and dimensions of 20 x 17 meters; there is an elongated architrave porch that ends on both sides, quite unexpectedly, with a raised, rectangular, upper floor projection. The house has eight rooms comprising the original big restaurant, kitchen, two corridors, and four guest rooms. The original disposition was later disturbed by the building of a divisional wall in the restaurant and the closing of the porch with a parapet so that it was also divided into two parts. On the south-eastern side, next to the building, there was a stable, demolished in the meantime. The house has timber frame structure placed directly on the stone walls of the foundation. The cellar was built in broken stone and stretches under one third of the house. Outer supporting walls are filled with stone and the inner, dividing, also done in timber frame, are filled with brick. The roof structure is wooden with hangings and strong wooden beams; the covering is in roofing tiles. The windows are double with two panes, and the doors are single, made from solid wood. The floors are in bricks and wooden boards. The main architectural accent is the porch with corner projections and large eaves. According to its basic features the building belongs to the type of so called older Moravska house, particularly frequent in this area in the first half of the nineteenth century.
The inn is presently partly demolished.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хан у Доњој Раљи подигнут је двадесетих година XIX века и све до Другог светског рата није мењао намену, односно, користио се као кафана од момента када је потреба за хановима као преноћиштима нестала. Кућа је правоугаоне основе са подужним архитравним тремом који се на обе стране завршава, сасвим неуобичајно, уздигнутим правоугаоним доксатима. Објекат се састоји од осам просторија, у којима је задржан првобитни распоред од једне велике кафанске сале, кухиње, два ходника и четири собе за преноћиште. Првобитни распоред је касније поремећен тиме што је кафанска сала попречним зидом подељена у две просторије а трем затворен једним парапетом и, такође, подељен на два дела. Непосредно уз објекат, с његове југозападне стране, налазила се коњушница која је данас порушена. Кућа је бондручне конструкције постављене директно на темељне камене зидове. Подрум зидан у ломљеном камену простире се испод трећине зграде. Спољни носећи зидови имају испун од камена а унутрашњи преградни, такође у бондручној конструкцији, испун од опеке. Кровна конструкција је дрвена са вешаљкама и јаким дрвеним гредама а покривач је ћерамидом. Прозори су двокрилни дупли а врата једнокрилна од пуног дрвета. Подови су од опеке и дашчани. Главни архитектонски акценат чине трем са угаоним доксатима и велики кровни испусти. По својим основним типским обележјима кућа припада типу тзв. старије моравске куће нарочито распрострањене у овој области током прве половине XIX века. Хан је, данас, делимично урушен.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1118/1
од 19.12.1971.