ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СЕВЕРНА ФАСАДА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ДВОРИШНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Pantić’s Inn in Gornja Ralja,
1, Dušana Puhača Street

Споменик културе
Хан Пантића у Горњој Раљи,
Душана Пухача 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Pantić Inn in Gornja Ralja was built in the 1870s. The house is rectangular, its dimensions are 21 x 19 meters, and it has an elongated porch along the main street façade. The building now has ten rooms containing two original restaurant rooms with kitchen and pantry in the northern part and five rooms as living quarters separated by a long corridor on the south side. The arrangement was disturbed by the closing of the porch and the upper floor projection on the side façade and the building of divisional walls in certain rooms. Despite these changes the original disposition of the rooms is still visible. The building has a timber frame structure and has stone foundations with stone filling. The foundations were built in broken stone and there is a cellar underneath one part of the house. The roof structure is wooden with hangings and strong wooden beams; the covering is in tiles. A specific architectural accent is contained in the broad porch with wooden columns that stretches along two façades with a raised portico on the corner. By the architectural design, spatial solution the more recent inn in Gornja Ralja is one of the most representative examples of this functional architecture in the area of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
Хан у Горњој Раљи подигнут је седамдесетих година XIX века. Правоугаоне је основе с подужним тремом дуж главне уличне фасаде. Објекат се данас састоји од десет просторија у којима је задржан првобитни распоред од две кафанске сале с кухињом и оставом у северном делу и пет соба за становање одвојених подужним ходником у јужном делу зграде. Распоред је касније поремећен затварањем доксата и трема на бочној фасади као и постављањем преградних зидова унутар појединих просторија. И поред наведених измена првобитна простoрна диспозиција је још увек сагледљива. Кућа је бондручне конструкције постављена на камене темеље са испуном од камена. Темељи су зидани у ломљеном камену а испод једног дела зграде налази се подрум. Кровна конструкција је дрвена са вешаљкама и јаким дрвеним гредама, а покривач је од црепа. Посебан архитектонски акценат чини широки трем с дрвеним стубовима који захвата две фасаде правећи на саставу нешто уздигнут угаони доксат. По свом архитектонском обликовању, просторном решењу и обради млађи хан у Горњој Раљи представља један од најрепрезентативнијих примерака ове, наменски специфичне архитектуре у београдској околини.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1199/1
од 29.12.1971.