ЦРКВА И ДРВЕНИ ЗВОНИК
 
СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД, ФАСАДА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ИКОНОСТАСА
 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У ПОРТИ ЦРКВЕ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК И ОСНОВА ЦРКВЕ
 
Подужни пресек и основа цркве
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ЈУГОИСТОК
 
 

Cultural monument
Church of St Mark at Stojnik,
3 Hajdukovački put

Споменик културе
Црква Св. Марка у Стојнику, Хајдуковачки пут 3

 
Lokacija     Location
 
 
 
St Mark’s church at Stojnik, designed by the architect Petar J. Popović in the Serbo-Byzantine tradition, was built in 1928–32. The church is an abbreviated cross-in-square with a five-sided apse on the east end, a narthex with a vestibule on the west end, and an octagonal dome over the crossing. It is built of stone and brick, with a standard rendered external finish. Special attention was paid to the exterior, with emphasis on masses and semicircular tympanums characteristically set back and building up towards the centre of the composition. Flat façades are enlivened with simple archivolts over the narrow windows and horizontal cornices accentuating stepped massing. The interior is not decorated with frescoes. The wooden altar screen, shaped in an eclectic romanticist style, is decorated with icons painted in 1935 by the Russian Alexander Dikiy. St Mark’s at Stojnik is one of the last executed church designs of the architect Petar J. Popović, the founder of the national style in Serbian architecture, based on an integrated approach to medieval Serbian architecture and its use in contemporary architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Марка у Стојнику саграђена је у периоду од 1928. до 1932. године, према пројекту архитекте Петра Ј. Поповића. Конципирана је у српско-византијској традицији, са основом уписаног крста сажетог типа, изнутра са полукружном а споља петостраном апсидом. На западној страни храма налази се припрата са вестибилом, док се над централним делом наоса уздиже осмострано кубе. Посебна пажња покалоњена је спољашњем изгледу, чија се складност огледа у намери аутора да у спољњој архитектури нагласи карактеристично повлачење маса и полукружних забата ка центру композиције. Зидана је у камену и опеци, а споља је омалтерисана. Површине фасада су равне, оживљене сведеним и једноставним архиволтама над узаним прозорским окнима, а хоризонтални венци потенцирају степенасто моделовање грађевине. Унутрашњост цркве није живописана. Дрвена олтарска преграда обликована је у духу романтичарског еклектицизма са иконама из 1935. године, које су рад руског сликара Александра Дикија.Црква Св. Марка у Стојнику један је од последњих реализованих храмова архитекте Петра Ј. Поповића, утемељивача идеје националног стила у српској архитектури, заснован на интегралном сагледавању искуства српског средњовековног градитељства и његове примене у савременој архитектури.
 

Службени гласник РС бр. 29/10