ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, 2009.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ, 1958.
 
ИЗГЛЕД ИЗ НЕМАЊИНЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 2000.
 
ИЗГЛЕД ДВОРИШНИХ ФАСАДА, 2009.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2009.
 
  Cultural monument
Social Security Building,
30 Nemanjina St.

Споменик културе
Зграда Социјалног осигурања у Београду,
Немањина 30
 
Lokacija     Location
 
 
The Social Security building at the corner of Nemanjina and Svetozara Markovića streets was built in 1950–62 to a design by the architect Aleksej Brkić. Even though it does not stand out from the row of buildings along Nemanjina Street by its size, it has become a visual landmark of the upper part of the street. The fundamental principles of the design are pure and simple and spatial organization determined by the character of functional components. Especially prominent is the geometric composition of the front façade embodied in the cubic perfection of the volume, in the structure and graphic quality of the black metal grid which incorporates windows and dividing polychrome panels. Above the transparent recessed ground floor accentuated with columns of artificial stone rises the commanding closed cube of the office block. The drawing of the façade is based on a strong metal grid which constitutes the framework for windows and panels. The panels are clad in ceramic tiles ornamented with an utterly simple geometric design. A particular quality of the ornament consists in the regularity of repetition. The Social Security building, the most eminent architectural design in the work of Aleksej Brkić, whose designs were among the first to clearly mark a new phase of Belgrade architecture, holds an important place in the history of contemporary Serbian architecture. It shows the foremost elements of his architectural work, expressed in contrastive combinations of masses and materials and in the use of colour and ornament in the process of shaping functional buildings. It is the only work of Serbian post-war architecture in which polychromy finds full expression, and it is the ornamental panels that give the building most of its qualities and distinctiveness.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Социјалног осигурања, на углу улица Немањине и Светозара Марковића, подигнута је у периоду од 1959. до 1962. године према пројекту архитекте Алексеја Бркића. Иако се по волумену не издваја из низа зграда у Немањиној улици, постала је визуелни акценат њеног горњег потеза. Основе објекта су чисте и једноставне, а карактер састава функционалних делова зграде условио је просторну организацију. Посебно се истиче фасадна композиција склопљена геометријским оруђем што се огледа у кубичној перфекцији волумена, затим у конструкцији и графизму црног металног растера у који су уклопљени прозори и подеони, полихромни парапети. Над повученим, транспарентним приземљем, наглашеним слободним стубовима изведеним у вештачком камену, доминира затворени кубус канцеларијског тракта. Основни цртеж фасаде извучен је пластичним, јаким металним растером који чини оквир прозора и парапета. Зидана парапетна поља обложена су керамиком, а форма њиховог орнамента је геометријска и крајње једноставна. Посебну вредност тих орнамената чини њихово правилно понављање. Зграда Социјалног осигурања, као највредније дело у архитектонском опусу Алексеја Бркића, чија су дела међу првима јасно одредила нову етапу београдског градитељства, заузима истакнуто место у историји српске савремене архитектуре. Осликава најзначајније елементе његовог архитектонског стваралаштва, исказане у контрастним спојевима различитих волумена, материјала, као и у употреби боје и орнамента у процесу грађења строго функционалних зграда. Једино је дело у српској послератној архитектури на коме је полихромија дошла до пуног изражаја, а управо из орнаментисаних парапета проистиче највећи број својстава и специфичности грађевине.
 

Службени гласник РС бр. 37/13