ОПШТИ ИЗГЛЕД, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ТАВАНИЦА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
Army Officers’ Cooperative Building,
4, Masarikova Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Официрске задруге,
Масарикова 4
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1908, after the design of architects Svetozar Jovanović, Danilo Vladisavljević and Vladimir Popović, in the style of Art Nouveau. It has a cellar, basement, ground-floor and two upper floors. It was built in stone and brick with lime mortar. The house was conceived as a free-standing building. The division between the working part on the edges of the side wings and the central part open to communication is consistently represented in the treatment of the façades. The side wing façades are conceived in traditional style, with small apertures, while the main façade is modern, with windows through several storeys. Art Nouveau models are visible in the underlined vertical quality of the building and the ornaments. Female heads, floral plastic, decorative consoles and wrought-iron grids have art nouveau origins. The dome is one of the most beautiful domes in Belgrade, the work of tinsmith Milan Ilić. The building is one of the most important art nouveau houses in Belgrade
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1908. године по пројекту архитеката Светозара Јовановића, Данила Владисављевића и Владимира Поповића, у духу сецесије. Има подрум, сутерен, приземље и два спрата. Зидана је каменом и опеком у кречном малтеру. Зграда је компонована као самостални објекат. Раздвајање функција радног дела на ободима бочних крила од јавног средишњег дела отвореног комуникацији доследно је представљено и у спољној обради фасада. Фасаде бочних крила компоноване су традиционално, са малим отворима, док је главно фасадно платно решавано модерно, са прозорима кроз више етажа. Сецесијски узори нашли су примену у наглашеном вертикализму и орнаментици. Женске главе, флорална пластика, декоративне конзоле и решетке од кованог гвожђа, детаљи су сецесијског порекла. Купола спада међу највеће и најлепше у Београду, а рад је лимара Милана Илића. Зграда представља једно од најзначајнијих сецесијских дела у Београду.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79