ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ БИРЧАНИНОВЕ УЛИЦЕ
 
КУЛА СА САТОМ ИЗНАД ЦЕНТРАЛНОГ ТИМПАНОНА ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕД, ЦРТЕЖ АРХИТЕКТЕ С. ЈОВАНОВИЋА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА, ВЕСТИБИЛ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Ministry of Transportation Building,
6, Nemanjina Street

Споменик културе
Зграда Министарства саобраћаја,
Немањина 6
 
Lokacija     Location
 
 
 
The Ministry of Transportation, designed by the architect Svetozar Jovanović, was built in 1927–31 as a free-standing structure arranged on an elongated rectangular plan. Shaped in an eclectic neoclassical style with well-proportioned masses producing the effect of monumentality, it shows severely composed façades with tall columns and pilasters, and judiciously used plastic decoration, which makes it a classical example of post-academism in terms of both plan and exterior architecture. A particularly interesting detail is the crowning motif of clock-tower over the central tympanum of the main façade, additionally accentuated by the flanking figures of Atlas. The building’s markedly pictorial quality is achieved by means of the sculptural ensembles in stone by Toma Rosandić, Dragomir Arambašić, Živojin Lukić, Lojze Dolinar and Risto Stijović. The interior, fully subordinated to the building’s purpose, contains junior and senior staff offices and the main assembly hall arranged along long corridors.
Today the Ministry building also houses the Railway Museum, founded in 1950.
The Ministry of Transportation building has considerable architectural, cultural and historical value. It is a superior architectural achievement of academism in interwar Belgrade, a building whose important function, expressed through monumental architectural form, reflected the aspirations of a new social reality.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Министарства саобраћаја је саграђена у периоду од 1927. до 1931. године, према пројекту архитекте Светозара Јовановића. Конципирана је као слободностојећи објекат, издужене правоугаоне основе. Архитектонски је обликована у еклектичком-неокласичном духу, са добрим пропорцијама основних маса које дају монументални ефекат. Строга композиција фасада са складним облицима, примена високих стубова и пиластера и одмерена декоративна пластика представљају је као класичан пример постакадемског решења и у основи и у спољњој архитектури. Посебно интересантан детаљ је завршни мотив у виду сата – куле, изнад централног тимпанона главне фасаде, које истичу бочно постављене фигуре Атланта. Изразита ликовност објекта постигнута је скулптуралним ансамблима изведеним у камену, чији су аутори Тома Росандић, Драгомир Арамбашић, Живојин Лукић, Лојзе Долинар и Ристо Стијовић. Читав унутрашњи простор зграде био је подређен специјалној намени. Дуж дугачких ходника биле су распоређене службене канцеларије, кабинети и главна свечана сала.
Данас се у оквиру зграде налази и Железнички музеј који је основан 1950. године.
Зграда Министарства саобраћаја је дело значајних архитектонских и културно-историјских вредности. Спада у врхунска остварења високог академизма у Београду између два светска рата. Значајна функција, презентована кроз монументалну и репрезентативну архитектонску форму, осликава тежње нове друштвене стварности.
 

Службени гласник РС бр. 73/07