ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1932.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1932.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1932.
 
ИЗГЛЕД ЗАДЊЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1932.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД 1969.
 
  Cultural monument
Ministry of Social Policy and Public Health Building,
101 Kneza Miloša St.

Споменик културе
Зграда Министарства социјалне политике и народног здравља у Београду,
Кнеза Милоша 101
 
Lokacija     Location
 
 
The ministry building was constructed in 1933 to a design by one of the leading Serbian architects, Dimitrije M. Leko, in full conformity with the principles of academism and its strict symmetry in plan and elevation. It is a free-standing rectangular-plan four-storey edifice located in a highly attractive street which can boast of an exceptional building stock. Given both its intended purpose and location, the main façade was composed to express monumentality and representativeness. The marked horizontality of its long street frontage is counterbalanced by the verticality of tall and strong colonnades producing the effect of balance and harmony. A certain austerity behind which stands a reference to modernism which was becoming a dominant architectural trend at the time is observable in a quite reduced but sufficiently sculptural relief decoration. The author of the sculptural decoration at both ends of the street façade at first floor level was the sculptor Lojze Dolinar. The building’s architectural composition and form, creative expressivity and urban siting rank it among the anthological works of interwar Serbian monumental architecture. In the prolific work of the architect Dimitrije M. Leko it stands out as his most important design in which his understanding of academism grounded in classical education but also on a perception of modernism as reflecting contemporary trends found its full expression.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Министарства социјалне политике и народног здравља саграђена је 1933. године према пројекту једног од водећих српских архитеката, Димитрија М. Лека. Конципирана је у потпуности по начелима академизма, уз примену строге симетрије у решењу основа и фасада. Смештена у једној од најатрактивнијих београдских улица са изузетним грађевинским фондом, реализована је као слободностојећи, троспратни објекат правоугаоне основе. Композиција главне фасаде осмишљена је монументално и репрезентативно, с обзиром на карактер не само простора већ и намене. Наглашеној хоризонтали која се огледа у дугачком уличном фронту, успешно се супротставља вертикални ритам високих и снажних колонада, успостављајући на тај начин потпуну равнотежу и хармонију главне фасаде. Извесна строгоћа иза које се очитава осврт на модернизам који у то време постаје доминантан правац у архитектури, уочава се у доста сведеној али довољно скулптуралној рељефној декорацији. Аутор две скулптуралне композиције на крајевима уличне фасаде у нивоу првог спрата је вајар Лојзе Долинар. Архитектонском композицијом и формом, уметничком изражајношћу и урбанистичким концептом, Зграда Министарства социјалне политике и народног здравља се сврстава у антологијска дела београдске монументалне и целокупне српске међуратне архитектуре. У плодном стваралачком опусу архитекте Димитрија М. Лека, издваја се као његово најзначајније дело у коме је дошло до пуног изражаја ауторово поимање академизма, утемељено на класичном образовању али и перципирању модернизма као одраза савремених кретања.
 

Службени гласник РС бр. 51/13