ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1938.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, СКУЛПТУРАЛНА ГРУПА
 
РЕЉЕФ НАД УЛАЗОМ У САЛУ РАТНИКА, РАД В. ЗОГОРОДЊУКА
 
САЛА РАТНИКА, ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ЦЕНТРАЛНО СТЕПЕНИШТЕ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
  Cultural monument
Army Headquarters Building,
33, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Зграда Генералштаба,
Кнеза Милоша 33

 
Lokacija     Location
 
 
 
The army HQ building holds a special place in the series of representative buildings erected in the capital of the newly formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the third decade of the twentieth century. It was built between 1924 and 1928 after the design by Russian architect Vasilij Wilhelm Baumgarten and was the most monumental building for military purposes erected in Belgrade. The façades are designed in the style of academism with dominating rhythmic columns with Corinthian capitals. The corner projections, emphasized with double columns, end with an architrave cornice above which stand groups of sculptures in full plastic, representing copies of the motifs from the classical war repertoire. The façade sculptures were done by Russian sculptor Amosov and after the designs by architect Ivan Rik. Its subject matter directly indicates the function of the building while the technical quality belongs to better examples of the decorative façade plastic in Belgrade. The exceptionally well decorated interior contains stucco and painted ornaments on the ceiling and a composition in high relief “Samson and the Lion”, the work of Russian sculptor Vladimir Zogorodniuk.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
У низу репрезентативних зграда које су током треће деценије XIX века подигнуте за потребе државне управе у престоници новоформиране Краљевине СХС, значајно место заузима палата Главног генералштаба. Грађена у периоду од 1924. до 1928. године, према пројекту руског архитекте Василија Вилхелма Баумгартена, била је најмонументалнији објекат војне намене до тада подигнут у Београду. Академски обликованим фасадама доминира ритмични низ стубова са коринтским капителима. Угаони ризалити, наглашени удвојеним стубовима, завршавају се архитравним венцем изнад ког су постављене скулпторалне групе у пуној пластици, које представљају копије мотива из античког ратничког репертоара. Фасадну пластику израдио је руски вајар Амосов према нацртима архитекте Ивана Рика. Својом тематиком она директно упућује на намену објекта, а по свом техничком квалитету спада међу боља остварења декоративне фасадне пластике у Београду. У изузетно богато декорисаном ентеријеру издвајају се штуко и сликане декорације таваница и композиција у високом рељефу „Самсон и лав“, рад руског вајара Владимира Зогородњука.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84