ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СЕВЕРОЗАПАДНИ УГАО ОБЈЕКТА, 1972.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1939/1940
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1985.
 
  Cultural monument
State Print-shop Building,
17, Vojvode Mišića Boulevard

Споменик културе
Зграда Државне штампарије,
Булевар војводе Мишића 17
 
Lokacija     Location
 
 
 
The State Print-shop was founded in 1831 as one of the oldest institutions of the Principality of Serbia. The design for its new building was prepared by architect Dragiša Brašovan. The house was built between 1936 and 1940, within the complex of urban, industrial and traffic zone of Mostar. It was conceived as a multi-storey building of dynamic plan. It is the first example in the architecture of Belgrade where reinforced concrete was used for the skeleton of the structure. The gradation of the masses was achieved through a balanced solution of the lower parts of the front, an emphasized relation of the vertical and horizontal parts of the upper floors, to a harmonious ending with a glass semi-cylinder on top of the building. The rhythmic interplay of horizontal and vertical surfaces on the exterior is an identifiable expression of Brašovan’s modernist procedure. With this exceptional work, more than any other, Brašovan came close to the style of European modern architecture. Designed in the period of the creative climax of Dragiša Brašovan, the building of the State Print-shop is one of anthological works of Serbian modern architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Израда прoјекта за нову зграду Државне штампарије, која је као једна од најстаријих државних институција у Кнежевини Србији основана још 1831. године, била је поверена архитекти Драгиши Брашовану. Зграда је саграђена између 1936. и 1940. године на простору комплекса урбане, индустријске и саобраћајне зоне код „Мостара“. Конципирана је као вишеспратни објекат, разуђене основе, на којем је први пут у београдској архитектури примењен армирано-бетонски скелетни систем конструкције. Градација волумена остварена је уравнотеженим решењем доњих партија прочеља, преко наглашеног односа вертикала и хоризонтала виших спратова, до складног завршетка у виду стакленог полуваљка на врху објекта. Ритмично прожимање хоризонталних и вертикалних површина у спољној обради представља препознатљив израз Брашовановог модернистичког поступка. Овим изузетним градитељским остварењем Брашован се, више него било којим делом до тада, приближио духу европске модерне архитектуре. Настала у време стваралачког врхунца архитекте Драгише Брашована, зграда Државне штампарије представља једно од антологијских дела српске модерне архитектуре.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92