ЕНТЕРИЈЕР УМЕТНИЧКОГ АТЕЉЕА
 
„ДУБРОВАЧКА УЛИЦА ПОД СНЕГОМ“, РАД ДРАГОМИРА ГЛИШИЋА
 
ПОРТРЕТ ДРАГОМИРА ГЛИШИЋА,
РАД Ј. МАЈЗНЕРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Dragomir Glišić’s Endowment,
4, Biničkog Street

Споменик културе
Заоставштина Драгомира Глишића,
Биничког 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
The endowment of Dragomir Glišić (1872-1957), painter, comprises a house with courtyard and a studio with 96 oil paintings, 30 drawings and the remaining movable inventory, such as painter’s implements, library, personal objects, furniture. The Glišić family house was built in the 1820s, and the studio, built for that function and functionally designed dates from the 1930s.Glišić began his schooling in Valjevo where he was born, then continued it in Munich. The interior of the studio is completely authentic. The painter’s endowment is composed in such a way to display the chronological and thematic development and interests of the painter throughout his creative period when he painted a large number of portraits, landscapes, big figure compositions, still-lifes. The endowment does not contain Glišić’s works from the Balkan wars and WWI. They are kept in the Military Museum of Belgrade, together with other materials from that period.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Заоставштину сликара Драгомира Глишића (1872-1957) чине кућа са двориштем и атеље са деведесет шест уљаних слика, тридесет цртежа и осталим покретним предметима (сликарски прибор, библиотека, лични предмети, намештај). Породична кућа Глишића изграђена је деведесетих година XIX века, а сликарски атеље, наменски грађен и функционално обликован, подигнут је тридесетих година XX века. Амбијент атељеа је потпуно аутентичан. Сликарева заоставштина састављена је тако да се кроз њу хронолошки и тематски могу пратити развојни пут и интересовања сликарева у току целокупног стваралаштва у коме је настао велики број портрета, пејзажа, великих фигуралних композиција, мртвих природа. У заоставштини није заступљено Глишићево ратно сликарство из периода Балканских ратова и Првог светског рата. Оно се са другим документима и материјалом из тога времена налази у Војном музеју у Београду.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 508/1
од 04.05.1972.