КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ИЗ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Vučo’s house on the Sava,
61-61a, Karađorđeva Street

Споменик културе
Вучина кућа на Сави,
Карађорђева 61-61а
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Đorđe Vučo, known as Vučo’s house on the Sava, was built in 1908, after the design by architect Dimitrije T. Leko. It was conceived as a representative two-storey building of double purpose. The ground floor zone had shops, while the upper floors were residential. Spatially, it is the counterpart of the opposite building of Belgrade Cooperative.
Although the concept was executed traditionally, with three segments of the façade, the treatment of the main façade indicates the permeation on the new Art Nouveau architecture. The front façade, turned towards the square is emphatically vertical owing to the three-part windows on the upper floors, above which, in the roof zone, there is an arched attic with a pyramidal dome. The central decorative element on the façade is the motif of female head with shell and wreaths in the semi-circular area of the first floor timpanum. The side façades are enlivened with wrought iron fences with dominant geometric and floral motifs. The underlined vertical quality of the façade and its low relief plastic decoration belong to the design repertoire of art nouveau style.
Vučo’s house stands as a contribution to the development of the former Small Market on the bank of the Sava river and indicates an interesting relationship between the investor and the designed, unique in Belgrade architecture – all of the buildings for the Vučo family were designed by architect Dimitrije T. Leko and all of them are examples of Art Nouveau style.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Ђорђа Вуча, позната као Вучина кућа на Сави, подигнута је 1908. године према пројекту архитекте Димитрија Т. Лека као репрезентативни двоспратни објекат двојне намене. У просторијама приземне зоне налазили су се дућани, док су спратови били намењени становању. У просторном погледу зграда представља пандан наспрамно постављеној згради Београдске задруге. Иако је концепција зграде остварена на традиционалан начин, применом трочлане поделе фасада, обрада главне фасаде указује на продор нове Art nouveau архитектуре. Вертикализам чеоне фасаде, окренуте тргу, остварен је карактеристичним троделним прозорима спратова, које у зони крова надвисује лучно извијена атика са пирамидалном куполом. Централни мотив декоративне обраде фасаде представља мотив женске главе са шкољком и гирландама у полукружном пољу тимпанона првог спрата. Бочне фасаде оживљене су балконима се оградама од кованог гвожђа, на којима доминира примена геометријских и флоралних мотива. Наглашена вертикалност фасаде и њена плиткорељефна пластична декорација припадају обликовном репертоару Art nouveau стила. Вучина кућа представља допринос развоју некадашњег Малог пијаца на Сави, указује на занимљив однос инвеститор - пројектант јединствен у београдској архитектури у којој све грађевине за породицу Вучо пројектује архитекта Димитрије Т. Леко и репрезентује Art nouveau стил.
 

Службени гласник РС бр. 51/97