ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
УЛАЗНА ПАРТИЈА, ОКО 1930.
 
БОЧНИ ИЗГЛЕД, 1929.
 
ПРЕСЕК, 1929.
 
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Stevka Milićević’s Villa,
54, Užička Street

Споменик културе
Вила Стевке Милићевић,
Ужичка 54
 
Lokacija     Location
 
 
 
The Villa, built in 1929/30 after a design by the Krstić brothers (Petar and Branko), is sited amid a landscaped garden on a sizeable lot in one of the oldest streets in the residential zone of Dedinje. Designed in the early modern style with academic reminiscences, in terms of spatial organization it corresponds to the usual interwar design of family mansions arranged on free, non-standardized plans. The interior is conventional, with formal and private quarters on the ground floor and the service area in the semi-sunken basement.
The prevailing impression of modernity is based on the underlying concept of asymmetry. Instead of a symmetrical counterpart to the laterally placed external stairs is a window accented by a strongly moulded frame. Characteristic in the treatment of the façade are horizontals strongly moulded in plaster carried across the entire surface and the conspicuously mounted flag holder on the front. The façade amalgamates architectural elements, sculpture and artistically crafted details with a refined sense of balance and proportion. The entrance with a symmetrical historical quotation of the caryatided porch is an especially carefully designed accent. The effect of monumentality and harmony, both in composition and in detail, rests on the building’s well-balanced and rhythmical massing.
As a work of considerable architectural and townscape values, and one of the earliest examples featuring modernist elements, the Villa occupies a special place in the oeuvre of the Krstić brothers, and is a worthy example of modernist tendencies in interwar Belgrade’s architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила Стевке Милићевић је саграђена 1929-1930. године, према пројектима истакнутих архитеката Петра и Бранка Крстића. Смештена је на пространој парцели са уређеним вртом, у једној од најстаријих улица резиденцијалне зоне Дедиња. Обликована је у духу архитектуре ране модерне, са академским реминисценцијама. Просторна организација објекта одговара уобичајеном типу међуратне, приземне породичне виле, са слободним, нетипским решењем основе. Стамбени простор конципиран је конвенционално, са репрезентативним и приватним просторијама у приземљу и сервисним делом у сутерену. Преовлађујући утисак модернијег изгледа грађевине постигнут је наглашеном асиметријом у основи концепције. Наспрам спољашњег бочног степеништа, уместо адекватног симетричног пандана, налази се прозорски отвор наглашен снажно профилисаним оквиром. Карактеристичан елемент у обради фасада представљају снажно профилисане хоризонтале у малтеру које се протежу читавом њеном површином и јарбол за заставу, истакнут на видном месту главне фасаде. Фасадно платно је остварено синтезом архитектонских елемената, скулптуре и уметнички обрађених детаља, усклађених истанчаним осећајем за склад и меру. Посебно је осмишљена улазна партија са потпуно симетричним историјским цитатом трема са каријатидама. Монументални ефекат и хармонија, како у композицији тако и у детаљу, постигнута је деловањем уравнотежених, ритмично постављених маса. Као дело значајних архитектонско-урбанистичких вредности и један од најранијих примера радова са елементима модернистичке оријентације, вила Стевке Милићевић заузима посебно место у стваралачком опусу браће Крстић, док у ширем контексту београдске архитектуре између два светска рата, представља вредан пример архитектонских тенденција ка модерном изразу.
 

Службени гласник РС бр. 73/07