ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ, 2009.
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1930.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1930.
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 2009.
 
  Cultural monument
Villa Rajh,
2a Sanje Živanovića St.

Споменик културе
Вила Рајх у Београду,
Сање Живановић 2а
 
Lokacija     Location
 
 
Villa Rajh was built in 1931 to a modernist design by the prominent Belgrade architect Dušan Babić. It has the shape of an elongated parallelepiped with two-storey street elevation and three-storey rear elevation. An adept combination of massive walls and columns along the perimeter produces the effect of lightness and dynamism. The consistently applied principle of opening large terraces towards the garden, combined with the functionalist application of the principle of subtracting mass and introducing columns makes this mansion one of the most prominent examples of modern architecture in Belgrade, while the decorative treatment of façades indicates an alignment with the Art Deco movement which lived on until the beginning of the Second World War across Europe. Villa Rajh is an outstanding example of modern architectural thinking and an important architectural work of Dušan Babić, one of the leading Serbian architects of the 1930s.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила Рајх је подигнута 1931. године према пројекту истакнутог београдског архитекте Душана Бабића, у духу модерних архитектонских стремљења. Конципирана је као издужени паралелопипед, са две етаже са нивоа улице Сање Живановић и три етаже у дубини парцеле. Вештом комбинацијом конструкције масивних зидова и стубова на ободним ивицама, постигнут је ефекат лакоће и динамике. Доследно спровођење принципа отварања великих тераса према башти, у комбинацији са функционалистички примењеним геометријским принципом одузимања масе и увођења стубова, чини ову вилу једним од најистакнутијих примера београдске модерне архитектуре, док декоративни третман фасада указује на прикључење ар деко архитектонском покрету који се широм Европе одржао све до почетка Другог светског рата. Вила Рајх представља изузетан пример модерног архитектонског размишљања и значајно ауторско остварење Душана Бабића који спада у ред водећих српских архитеката тридесетих година 20. века.
 

Службени гласник РС бр. 35/13