ИЗГЛЕД ИЗ ТОЛСТОЈЕВЕ УЛИЦЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
БОЧНА ФАСАДА
 
ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Olga Mos’s Villa,
29, Tolstojeva Street

Споменик културе
Вила Олге Мос,
Толстојева 29
 
Lokacija     Location
 
 
 
The villa of Olga Mos was built in 1938, on Topčider Hill, at the time of its intensive development, after the design by architect Svetomir Lazić. The architect studies in Czechoslovakia and belongs to the group of architects of modernist orientation, known by his studio for interior design.
The representative, free standing house has a cellar, ground floor and upper floor. The ground floor contained a representative reception area, living room and study. One of the main elements of the spatial organization is the central hall through both floors, which insures physical communication between the storeys. The study is particularly attractive, owing to the projection that became the most attractive visual element of the street façade. The well conceived lighting of the space was achieved by horizontal windows and the big glass walls in metal frames, the characteristic motifs of modern architecture. The villa of Olga Mos is one of the most successful works by architect Lazić. In the design he accepted the principles of modernism, dominant in the broader European context in the fourth decade of the twentieth century, and the accepted iconography at the time when the movement was fully established as the most progressive movement of the new times.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила Олге Мос подигнута је 1938. године на Топчидерском брду у време његовог интензивног развоја, по пројекту архитекте Светомира Лазића, чешког ђака и припадника групе архитеката модерног правца познатог по атељеу за унутрашњу архитектуру. Вила се састоји од приземља и спрата. У приземљу се налазио репрезентативни пријемни простор, дневни боравак и радни кабинет. Један од главних елемената просторне организације је централни хол који запрема спратне висине приземља и спрата и обезбеђује физичку комуникацију међу етажама. Посебно је атрактивно обликован простор радног кабинета, што је постигнуто испустом, који се наметнуо и као најатрактивнији визуелни елемент уличног фасадног фронта. Добро промишљено осветљење простора постигнуто је хоризонталним прозорским тракама и великим стакленим платнима постављеним у металне рамове, што су карактеристични обликовни мотиви модерне архитектуре. Вила Олге Мос спада у ред најуспелијих Лазићевих дела. У обликовању су прихваћена начела модернизма који је у ширем европском контексту доминирао у четвртој деценији XX века, када је покрет добио пуну афирмацију као најпрогресивнији покрет новог времена.
 

Службени гласник РС бр. 32/01