ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2011.
 
ИЗГЛЕД ДЕЛА КУЋЕ, 2011.
 
ДЕТАЉ ПРОЗОРА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, АРХИВСКИ ПРОЈЕКАТ 1930.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
  Cultural monument
Lazić and Mitrović Villa,
4–4a Milovana Glišića St.

Споменик културе
Вила Лазића и Митровића у Београду,
Милована Глишића 4-4а
 
Lokacija     Location
 
 
The Lazić and Mitrović Villa was built in 1931 to a modernist design by the prominent Belgrade architects Petar and Branko Krstić. It is conceived as a double mansion consisting of two mirror-identical housing units which are physically connected by a colonnade and completely symmetrical in terms of interior organization, exterior appearance and parterre-type garden layout. A disciplined modern geometry of cubic shapes follows the organization and functional hierarchy of the interior. The identical layout of the two housing units is based on the central ground-floor room opening on the reception room and the main stairway, and private quarters conventionally situated on the upper floor. The distinctive character of the double house stems from the contrast of cubic masses and the strong horizontality of the ground floor. Façades show a minimum of ornament, the role of which is exclusively to highlight the basic idea of the design. The Lazić and Mitrović Villa is an exceptional example of modern architectural thinking on the double house form and reveals a proper understanding of the relationship between function and form as it was conceived in modern architecture. It is significant not only because of its architectural, cultural and historical value but also as a design by the Krstić brothers who were among the leading architects of the 1930s.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила Лазића и Митровића саграђена је 1931. године према пројекту истакнутих београдских архитеката Петра и Бранка Крстића, у стилу модернизма. Конципирана је као двојна вила у оквиру које су два волумена физички повезана покривеном колонадом, потпуно огледалски симетрична, како у унутрашњој организацији простора, тако и у спољашњој архитектури и партерном решењу баште. Дисциплинована модерна геометрија кубичних форми следи организацију и функционалну хијерархију унутрашњих простора. Идентична организација станова у два волумена заснована је на принципу централне собе у приземљу, који се широко отвара према салону и главном степеништу, док је приватни део стана смештен конвенционално на спрату. Специфичан карактер двојне куће остварен је управо у контрасту кубичних волумена и јаког хоризонталног потеза приземља. У обради фасада аутори су користили неопходни минимум секундарне пластике, искључиво у функцији потенцирања свог архитектонског концепта. Вила Лазића и Митровића представља изузетан пример модерног архитектонског размишљања о форми двојне куће и открива суштинско разумевање односа функције и форме модерне архитектуре. Значајна је не само због својих архитектонских и културно-историјских вредности већ и као ауторско дело браће Крстић који спадају у ред водећих архитеката тридесетих година двадесетог века.
 

Службени гласник гласник РС бр. 51/13