ИЗГЛЕД ИЗ ДВОРИШТА, 2005.
 
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТЕ САМОЈЛОВА, 1938.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2005.
 
  Cultural monument
Villa of the Actress Marica Popović,
35 Senjačka St.

Споменик културе
Вила глумице Марице Поповић у Београду,
Сењачка 35
 
Lokacija     Location
 
 
The villa was built in 1939 to a design by Grigorije Samojlov, one of the most prominent Russian-born architects who lived and worked in Serbia in the 1920s and 1930s. It was intended as the family house of the actress Marija Pavlović, better known by her artistic name Marica Popović. In the world of theatre, and film to an extent, she is remembered for the dramatic, character and comic roles she played on the stage of the National Theatre as its permanent member for the whole thirty years, from 1927 until her retirement in 1960. The villa is a free-standing two-storey building with the front in the form of two wings joining at an obtuse angle and opening towards the viewer. At the junction of the wings is a cylindrical tower capped by a conical roof. The design displays an echo of northern architecture accentuated by sloping roofs over all three wings and timber frame visible on the white-plastered exterior. The use of stone is limited to quoins. The villa is one of the most important and most creative of Samojlov’s residential designs executed in Senjak and Dedinje. It is a representative example of intimism which was typical of the 1930s and which arose in a bid to meet the needs of the economically advanced middle class. Its overall appearance expresses a different form of the national style in interwar architecture with its characteristic “folk” elements.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила глумице Марице Поповић је саграђена 1939. године према пројекту Григорија Самојлова, једног од најзначајнијих руских архитеката који су стварали у нашој средини током треће и четврте деценије двадесетог века. Грађена је као породична вила за београдску глумицу Марију Павловић, познатију под уметничким именом Марица Поповић. У свету позоришне уметности, делимично и филмске, остала је запамћена по запаженим улогама драмских, карактерних и комичних ликова, тумачећи их на својствен начин пуне три деценије на сцени Народног позоришта, као његов стални члан од 1927. године до пензионисања 1960. године. Вила је конципирана као слободностојећи, једноспратни објекат са главном фасадом изведеном у виду два крила која се спајају под тупим углом, отварајући се ка посматрачу. На њиховом споју налази се ваљкаста кула завршена купастим кровом. Изведена је са примесама северњачке архитектуре – наглашене косим крововима сва три крила и бондурчним гредама утопљеним у бели малтер њихових фасада. Осим бондурка, коришћен је и камен у виду рустике по угловима. Вила глумице Марице Поповић представља једно од најзначајнијих и најоригиналнијих Самојловљевих резиденцијалних остварења на Сењаку и Дедињу. Репрезентативан је пример интимизма, карактеристичног за четврту деценију двадесетог века, настао као покушај да се задовоље тежње економски напредног грађанског сталежа. Својим целокупним изгледом изражава својеврстан други вид националног стила у међуратном градитељству, са препознатљивим „фолклорним“ елементима у изразу.
 

Службени гласник РС бр. 51/13