ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Dušan Tomić’s Villa,
8, Užička Street

Споменик културе
Вила Душана Томића,
Ужичка 8
 
Lokacija     Location
 
 
 
The villa of Dušan Tomić, professor at the Technical Faculty in Belgrade, was built in 1831, after the design by Petar and Branko Krstić. The villa comprises a basement, ground floor and upper floor. The spatial organization is based on the requirements of functionalism. The façades are designed in modernist style with exceptionally articulate vertical and horizontal cubes, full surfaces and apertures. The villa, with the earliest façades without ornaments, represents the highest achievement of mature modernism. Apart from its architectural values, the house is significant also due to the role its financier played in interwar building. Professor Tomić was a great lover of architecture and founder of the “Prize for the most beautiful façade”, the pre-war equivalent of the Grand Prix for architecture. It is particularly important that the designers of the house, Petar and Branko Krstić, belong to the group of most important Serbian architects, and the villa of Dušan Tomić is one of their best works. Not less important is the skillful blending of a modernist, cubic structure into the existing surroundings of Topčider hill.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Вила професора Техничког факултета Душана Томића изграђена је 1931. године по пројекту архитеката Петра и Бранка Крстића. Вила се састоји од сутерена, приземља и спрата. Просторна организација је заснована на захтевима функционализма. Фасаде су модернистички обликоване са изванредно артикулисаним вертикалним и хоризонталним кубусима, пуним површинама и отворима. Вила, са најранијим потпуно безорнаменталним фасадама, представља највиши домет зрелог модернизма. Сем архитектонских вредности, објекат је значајан и због улоге њеног инвеститора у међуратном градитељству. Професор Томић је био велики љубитељ архитектуре и утемељивач "Награде за најлепшу фасаду", која је предратни еквивалент за велику награду архитектуре. Од посебне важности је чињеница да градитељи објекта, Петар и Бранко Крстић, спадају у ред најзначајнијих српских архитеката који су управо у вили Душана Томића остварили једно од својих најбољих дела. Не мање значајна је и вештина уклапања једне модерне, кубичне структуре, у већ постојећи амбијент Топчидерског брда.
 

Службени гласник РС бр. 32/01