ИЗГЛЕД ИЗ ПАСТЕРОВЕ УЛИЦЕ, ОКО 1980.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ПAРКА, ОКО 1940.
 
ГЛАВНИ УЛАЗ ИЗ ТИРШОВЕ УЛИЦЕ
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ, ОКО 1980.
 
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1940.
 
  Cultural monument
University Children’s Hospital,
10, Tiršova and 13, Pasterva Streets

Споменик културе
Универзитетска дечја клиника,
Тиршова 10 и Пастерова 13
 
Lokacija     Location
 
 
 
The Clinic was built after the design by architect Milan Zloković between 1936 and 1940 for the University Children’s Clinic, which was then an independent institution. The Children’s Clinic was founded in 1924, immediately after the foundation of the Medical School in Belgrade. It was planned that after it had moved to its own, purposely built premises and had all the necessary equipment installed, it could attend to and develop its primary function. As a spatial solution and work of architecture, the building of the University Children’s Clinic is an example of a consistent application and use of architectural elements of modernist orientation. Its design and building were completed at the time of full artistic and creative maturity of Milan Zloković, who introduced Serbian architecture to modern European developments. It was also the time of the climax of modernism as a separate movement in architectural theory and practice.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута по пројекту архитекте Милана Злоковића између 1936. и 1940. године за смештај Универзитетске дечје клинике која је тада представљала самосталну здравствену установу. Основана 1924. године, одмах по оснивању Медицинског факултета у Београду, установа Дечје клинике могла је после смештаја у сопствени наменски изграђен објекат и инсталирања медицинске опреме да примени и у потпуности развије своју основну функцију. Као просторно решење и архитектонско остварење, зграда Универзитетске дечје клинике посебно се истиче у српској архитектури као пример доследне примене и употребе архитектонских елемената модернистичког правца. Њено пројектовање и грађење одвијало се у периоду пуне уметничке и стваралачке зрелости архитекте Милана Злоковића који је српску архитектуру увео у модерне европске токове.
Универзитетска дечја клиника представља врхунац развоја модернизма као посебног покрета у архитектонској теорији и пракси.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92