ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД УЛИЧНЕ ФАСАДЕ, 2010.
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ИЗГЛЕД УНУТРАШЊЕГ ДВОРИШТА, БАШТА
 
БАШТА, ДЕТАЉ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ИЗГЛЕД УЛИЧНЕ ФАСАДЕ, 2010.
 
 

Cultural monument
Nikola Nestorović’s family House,
40, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Породична кућа Николе Несторовића,
Кнеза Милоша 40

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1903. It was designed by Nikola Nestorović, an eminent architect and university professor, who lived and worked in it. It is a rare example of family houses that reveals a high degree of residential culture in the development of the Serbian middle class civil society at the beginning of the twentieth century. In its spatial composition and interior decoration, its central solution of a three-wing plan with cellar, ground floor and attic, the house forms a unity with the symmetrically conceived garden. It was designed in the style of the twentieht century academism. Its aesthetic qualities are found particularly in the rich architectural plastic decorations. The main façade is decorated with baroque-like ornaments carved in stone by Franja Valdman.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута 1903. године; пројектовао ју је и у њој живео и радио истакнути архитекта и професор универзитета Никола Несторовић. Зграда представља ретко сачувани примерак породичне куће која одражава веома висок степен стамбене културе у развоју српског грађанског друштва на почетку XX века. По својој просторној композицији и унутрашњој декорацији, кућа, централног решења тротрактне основе са подрумом, приземљем и поткровљем, чини јединство са симетрично конципираним вртом. Обликована је у маниру академизма XX века. Естетски квалитети се посебно огледају у богатој архитектонској пластици. Главна фасада украшена је орнаментиком у стилу барока чији је аутор ликорезац Фрања Валдман.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 196/6
од 10.06.1963.