ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЊЕ ПШЕНИЦЕ, 1979.
 
ФИЛТЕР ЗА ХЛАЂЕЊЕ МАШИНА, 1979.
 
„ЧЕТКАЛИЦА“ ЗА ПШЕНИЦУ, 1979.
 
ОДЕЉЕЊЕ СИТА СА ВЕНТИЛАТОРИМА, 1979.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1979.
 
  Cultural monument
Steam Mill,
15, Vojvode Mišića Boulevard

Споменик културе
Парни млин,
Булевар војводе Мишића 15
 
Lokacija     Location
 
 
 
The First Shareholders Association for Food Processing in the Kingdom of Serbia was founded in 1901. The Steam Mill was built in 1902 and was the first mill in Serbia that belonged to a shareholders association. It was equipped with contemporary machines and with the level of its technical equipment it could compete with the mills in much better developed countries. Beside the steam power it had also electric generators and was the first mill in Serbia that introduced electric power in 1912-1913. Between the two world wars, owing to its capacity and production, it was one of the biggest and most important mills in Yugoslavia. The building of the Steam Mill is a characteristic edifice of industrial architecture subjected to its function.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Парни млин основан је 1901. године под називом Прво акционарско-лебарско удружење за прераду хране у Краљевини Србији. Објекат за Парни млин саграђен је 1902. године као први млин у Србији који је подигло акционарско друштво. Био је опремљен савременим уређајима и по нивоу техничке опремљености могао је да конкурише млиновима у знатно развијенијим земљама. Поред парног погона имао је и динамо-машине. Први је млин у Србији који је увео 1912-1913. године електрични погон. Између два светска рата постао је један од највећих и најважнијих у Југославији по свом капацитету и производњи.
Објекат млина представља карактеристично здање индустријске архитектуре подређено функцији.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87