КУПОЛА
 
ЦЕНТРАЛНО СТЕПЕНИШТЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ЦЕНТРАЛНОГ СТЕПЕНИШТА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ЦЕНТРАЛНОГ СТЕПЕНИШТА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ЦЕНТРАЛНОГ СТЕПЕНИШТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Ministry of Forestry and Mining and the Ministry of Agriculture and Waterworks Building,
24-26, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Палата Министарства шума и руда и Министарства пољопривреде и вода,
Kнеза Милоша 24-26
 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Ministry of Forestry and Mining and the Ministry of Agriculture and Waterworks is today the building of the Ministry of Foreign Affairs, one of the most representative buildings erected in Belgrade between the two world wars. In 1923 the house was built to the first floor after the design by architects Dragiša Brašovan and Nikola Nestorović. After three years, in 1926, the completion of the works was assigned to architect Nikola Krasnov, who retained the essential form of the building and designed the façade and the interior. The house was finished in 1928.
The compositional solution of the building, founded in balanced relations of all elements, confirms the domination of academic forms in public buildings in Belgrade between the two world wars. The dynamic feature of the façades is realized through a rhythmic series of windows, projecting cornice and balustrades, rich façade plastic and emphasized corner parts with luxurious domes. The free standing sculptures and relief, in bronze and artificial stone, after the designs by sculptors Dragomir Arambašić, Živojin Lukić and Petar Palavičini, symbolize the activities related to the offices of the ministries located in the building. Architect Krasnov and sculptor Đođre Jovanović took care of the arrangement of the façade plastic. The personification of Forestry and the Reaper stand on the tops of the domes, while the façades bear the allegoric figures of Animal Husbandry, Agriculture and Vine Cultivation.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Палата Министарства шума и руда и Министарства пољопривреде и вода, данас зграда Министарства за иностране послове, један је од најрепрезентативнијих објеката подигнутих у Београду између два рата. Према пројекту архитеката Драгише Брашована и Николе Несторовића из 1923. године зграда је сазидана до првог спрата, али је 1926. године завршетак послова поверен архитекти Николи Краснову, који је задржао основни облик грађевине и израдио нацрт фасаде и ентеријера. Зграда је завршена 1928. године. Композиционо решење зграде, засновано на уравнотеженим односима свих елемената, потврђује сувереност академских облика у изградњи јавних објеката Београда у периоду између два светска рата. Разуђеност фасада остварена је ритмичним низом прозора, истакнутим кровним венцем и балустрадама, богатом фасадном пластиком и наглашавањем угаоних делова раскошним куполама. Слободна скулптура и рељефи израђени у бронзи и вештачком камену према нацртима познатих вајара Драгомира Арамбашића, Живојина Лукића и Петра Палавичинија, симболизују делатности везане за надлежности министарстава смештених у овој згради. О распореду фасадне пластике бринули су архитекта Никола Краснов и вајар Ђорђе Јовановић. На врховима купола налазе се персонификације Шумарства и Жетелаштва а на фасади су смештене алегоријске фигуре Сточарства, Пољопривреде и Виноградарства.
 

Службени гласник РС бр. 32/01