ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ЦРТЕЖ ЛУКЕ МЛАДЕНОВИЋА, ОКО 1930.
 
ИЗГЛЕД ЗАДЊЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА СПРАТА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Manak’s House,
7, Gavrila Principa and 12,
Kraljevića Marka Streets

Споменик културе од великог значаја
Манакова кућа,
Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house is an exceptionally rare example of old town house in Belgrade from the first half of the nineteenth century, with all the characteristics of the Belgrade architectural tradition. It was built around 1830 and was called after its owner Manak Mihailović, merchant. The house is a testimony of a historic period when the renewed Serbia was focused on transforming Belgrade into a town and preparing it to become the Serbian capital. It is a document from the period of intensive building on the slope towards the Sava, outside the moat. In fact it is a remnant from the then newly regulated Savamala Street and the former Savamala outskirts. In terms of town planning and history of Belgrade, it stands as a hallmark of the old communication between Varoš kapija and the road to Topčider, as well as the mediaeval communication linking the right bank of the Sava with Zeleni venac. The house is a venue of the Ethnographic Museum and keeps the ethnographic collection of Hristifor Crnilović.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа представља изузетно редак примерак старе варошке куће Београда из прве половине XIX века, са свим одликама балканске архитектонске традиције. Подигнута је око 1830. године. Кућа је добила назив по власнику Манаку Михаиловићу, трговцу. Сведочи о историјском периоду када су сва настојања обновљене Србије усредсређена на претварање Београда у српску варош и његово припремање за престоницу Србије. Она је документ из доба интензивног изграђивања српске вароши на Савској падини изван шанца. Представља остатак новозасноване Савамалске улице и некадашњег предграђа Савамале. У историјском и урбанистичком погледу обележава стару регулацију главне везе Варош капије са Топчидерским друмом, као и средњовековну комуникацију која повезује савску обалу са Зеленим венцем. У кући која представља саставни део Етнографског музеја налази се етнографска збирка Христифора Црниловића.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79