ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ОКО 1935.
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Merchant Dušan Lazić’s House,
47, Kneza Aleksandra Kardjordjevića Boulevard

Споменик културе
Кућа трговца Душана Лазића,
Булевар кнеза Александра Карађорђевића 47
 
Lokacija     Location
 
 
 
Designed in the early modern style by the architect Dragiša Brašovan, Lazić’s House was built in 1932 as a detached structure surrounded by a sizeable garden and set frontally in relation to the broad boulevard. Compact and nearly symmetrical in plan and form, it demonstrates Brašovan’s creative interpretation of modern architectural expression. The house has a semi-sunken basement, ground-floor and upper floor, which is consistent with the traditional tripartite pattern of functional organization of space into the service, formal and private areas. The structure is composed of cubic forms of different heights which show precision and clarity of outline. The characteristic combination of horizontally and vertically oriented portions of the façade is typical of Brašovan’s architectural method. The modern concept is recognizable in the eccentric positioning of the front entrance to the left, while aligning the entrance stairs on the central axis of the façade. The most prominent features of the main street façade are three large round windows with moulded frames. On the ground-floor level, square ornaments and massive columns in front of the entrance produce a decorative effect contributing to the building’s harmonious relationship with its surroundings. Visually and formally, the mansion is in harmony with the natural environment of the surrounding garden. Presently the mansion is the residence of the Zairean ambassador in Belgrade.
In terms of its architectural makeup, the building belongs to the group of luxury mansions such as were built in Dedinje between the two world wars and is representative of the local Belgrade idiom.
Lazić’s House has considerable architectural, townscape, cultural and historical value. It occupies a prominent place in interwar Belgrade’s modern architecture and in Brašovan’s architectural oeuvre as one of his first modern-style residential designs.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа трговца Душана Лазића је саграђена 1932. године, према пројектима истакнутог архитекте Драгише Брашована. Обликована је у духу раног модернизма међуратне београдске архитектуре. Вила је конципирана као слободностојећи објекат окружен пространим вртом, фронтално постављен у односу на широки булевар. Решена је у компактној, скоро симетричној основи и форми, са изразитим одликама Брашовановог личног модерног израза. Обухвата сутерен, приземље и спрат, што се поклапа са функционалном организацијом простора у којој се, према традиционалном моделу, издвајају три целине: сервисни, репрезентативни и приватни део куће. У архитектонској композицији издвајају се кубуси неједнаких висина чија је форма одређена прецизном јасном линијом. Карактеристична комбинација хоризонтално и вертикално постављених делова фасаде типична је за Брашованов архитектонски метод. Модернистички концепт објекта уочљив је на чеоној фасади померањем главног улаза улево, док је улазно степениште задржано у централној оси фасаде. На главној фасади према улици најистакнутије место заузимају три велика кружна прозора наглашене профилације. У приземној зони је, квадратним орнаментима и масивним стубовима испред улаза, остварен декоративни ефекат који доприноси усаглашавњу са изгледом околине. Својим пластично-ликовним изразом вила је складно укомпонована у природни амбијент врта који је окружује. Данас је у том објекту смештена резиденција Заира. По свом архитектонском склопу кућа трговца Душана Лазића спада у групу луксузних вила какаве су подизане на Дедињу између два светска рата и представља дело локалног београдског идиома. Вила трговца Душана Лазића је објекат значајних културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности. Заузима истакнуто место у београдској модерној архитектури између два рата, као и у стваралачком опусу архитекте Брашована, као један од његових првих, модернистички конципираних стамбених објеката.
 

Службени гласник РС бр. 73/07