ДВОРИШНИ ОБЈЕКАТ
 
ИЗГЛЕДИ ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Veljković’s family House,
21, Birčaninova Street

Споменик културе
Кућа породице Вељковић,
Бирчанинова 21
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1883 in the style of nineteenth century academism. The one-storey residential building was conceived as a corner house with identical façades. The courtyard building, also a residential house, was built between 1878 and 1883. The art pavilion, built in 1931, after the design by architect Vojislav Đokić and engineer Aleksandar Gavrilović, was specifically designed and built to exhibit paintings and sculptures from the rich family collection. Although this house is significant because of the Veljković family itself, with numerous politicians, lawyers, army officers, influential in the social, political and artistic life of Serbia, in view of the economic and cultural level of the milieu its solution of the complex is particularly important and unusual.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута 1883. године у стилу академизма XIX века. Једноспратна зграда стамбене намене компонована је као угаони објекат са истоветно решеним фасадама. Дворишна зграда, такође стамбена, саграђена је између 1878. и 1883. године. Уметнички павиљон, изграђен 1931. године по пројекту архитекте и инжењера архитектуре Војислава Ђокића и инжењера Александра Гавриловића, специјално је пројектован и изведен за излагање слика и скулптура из веома вредне збирке у својини породице. Ова кућа - осим везаности за чланове породице Вељковић, међу којима је било познатих политичара, правника, официра од утицаја на друштвени, политички и уметнички живот Србије - има и посебан значај у планском решењу комплекса, неуобичајеном за економски и културни ниво средине.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 63/5
од 30.04.1967.