ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1908.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2007.
 
  Cultural monument
Barracks of the 7th Regiment,
15, Nemanjina Street

Споменик културе
Касарна VII пука,
Немањина 15
 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was erected in the late nineteenth century after the design by architect Dragutin Đorđević as one of the first modern barracks in Serbia in an area where other military buildings were standing. It was conceived in the style of academism as a large corner building with three street façades. Originally it had two storeys with a cellar and basement, and the third floor was added in 1927, after the design by architect Božidar Vukićević. The dominant elements on the main, polychromatic front are a large, arched portal and two symmetrically placed projections in the form of square towers with domes rising above the roof. The monumental effect of the building is supported by semi-circular coupled windows on the first floor, divisional cornices in low profile and the plastic decoration in the form of heraldic cartouches with the emblem of the Kingdom of Serbia. The romantically conceived plastic ornaments on the façade, with characteristic symbols of the shield and panoply, indicate the military function of the building. The barracks of the 7th regiment is one of the most representative military buildings preserved to the present day.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Као једна од првих модерних касарни у Србији, зграда је подигнута крајем XIX века према плановима архитекте Драгутина Ђорђевића у окружењу које су чиниле и друге војне грађевине. Обликована је у духу академизма као маркантни угаони објекат са три уличне фасаде. Пројектована је као двоспратна зграда са подрумом и сутереном, док је трећи спрат дозидан 1927. године, према пројекту архитекте Божидара Вукићевића. Главним, полихромно решеним прочељем доминира велики, лучно завршени портал и два симетрично постављена ризалита у облику четвртастих кула, чија се кубета издижу изнад кровне конструкције. Монументалном ефекту зграде доприносе и полукружни прозори спрата, решени као бифоре, профилисани подеони венци и пластични украс у облику хералдичких картуша са грбом Краљевине Србије. Романтичарски схваћена пластика фасаде са карактеристичним симболима, попут штита и оклопа, указује на војну намену објекта. Касарна VII пука представља једну од најрепрезентативнијих грађевина намењених војсци сачуваних до данас.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92