ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of outstanding value
Secret Partisan Print Shop,
12, Banjički venac Street

Споменик културе од изузетног значаја
Илегална партијска штампарија,
Бањички венац 12
 
Lokacija     Location
 
 
 
This family villa with a concealed room for the secret print shop of the Communist Party of Yugoslavia was built by the Central Committee in 1940-41 as conceived by Svetozar Vukmanović-Tempo and Đorđe Andrejević-Kun. The secret chamber, not planned in the design of architect Đorđe Staševski, was added in the course of the building. The print shop worked continuously in that building from August 1, 1941 to August 31, 1944 and was never uncovered by the enemy. National heroes Slobodan Jović and Branko Đurović worked in the print shop, which was under direct authority of the party cell and its secretary Zagorka Jovanović. The building is a unique preserved testimony on the life and work of those who fought for the liberation of the country. Authentic artefacts related to the activity of the print shop are kept in the building.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Породичну вилу са тајном просторијом за смештај илегалне штампарије КПЈ подигао је ЦК КПЈ 1940-41. године по идејама Светозара Вукмановића-Темпа и Ђорђа Андрејевића-Куна. Тајна просторија, планом архитекте Ђорђа Сташевског непредвиђена, изведена је у току радова. У тој згради штампарија је радила од 1.8.1941. - 31.8.1944. године и никад није откривена од непријатеља. У штампарији су радили народни хероји Слободан Јовић и Бранко Ђоновић. Штампаријом је непосредно руководила партијска ћелија чији је секретар била Загорка Јовановић. Зграда представља јединствено сачувано аутентично сведочанство живота и рада бораца за ослобођење земље. У њој су сачувани у аутентичном стању предмети везани за активност штампарије. Сведочи о активностима КПЈ на пољу пропаганде у условима фашистичког терора и представља материјални доказ техничког извођења идејне борбе КПЈ.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79