ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ВЕСТИБИЛ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
БОЧНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
Belgrade Cooperative Building,
48, Karađorđeva Street

Споменик културе од великог значаја
Београдска задруга,
Карађорђева 48
 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was erected between 1905 and 1907 after the design by architects Andra Stevanović and Nikola Nestorović. It was designed in the style of the twentieth century academism, with rich plastic decoration on the façades and in the representative part of the interior. It is a monumental corner building with three wings in the floor plan and was built in the then most modern building process, with the application of reinforced concrete (for the first time in Belgrade) and the façades done in artificial stone. The architectural composition of this building with administrative-business function is one of the most successful in Belgrade of that period, not only in relation to the logical arrangement of rooms but also in the opulence of plastic motifs. The decorations on the façades were done by the renowned sculptor of building ornaments Franja Valdman. The interior of the building is one of the prettiest n Belgrade architecture. It has a representative hall, monumental marble staircase, free–standing sculptures bought in Germany, a rich decorative plastic in stucco on the walls and on the ceiling, the work of ornament sculptor Valdman; then, there are offices and the painted ceremonial hall on the upper floor, the work of Andrea Domeniko and Bora Kovačević. The building is an anthological example of modern Serbian architecture and one of the most valuable works of architects Stevanović and Nestorović. In addition, it represents the beginnings of the modernization process along the Sava embankment.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1905-1907. године по пројекту архитеката Андре Стевановића и Николе Несторовића. Обликована је у академском маниру XX века, богато украшена пластичном декорацијом на фасадама и у репрезентативном делу ентеријера. Пројектована је као мунументална угаона палата, са три тракта у основи. Грађена је тада најмодернијим грађевинским поступком, употребом армираног бетона, први пут у Београду и обрадом фасаде у вештачком камену. Архитектонска композиција ове зграде, управно-пословне-трговачке намене (дућани у приземљу нестали су у адаптацији после Другог светског рата), једна је од најуспелијих у архитектури Београда тога времена, како по логичком распореду просторија тако и по богатству пластичних мотива. Декорацију на фасадама радио је познати грађевински ликорезац Фрања Валдман. Ентеријер зграде је један од најлепших ентеријера у београдској архитектури. Чине га репрезентативни улазни хол, монументално мермерно степениште, слободно стојеће скулптуре набављене у Немачкој, богата декоративна пластика у штуку на зидовима и таваници рад ликоресца Валдмана, канцеларије и осликана свечана сала на спрату рад Андреа Доменика и Боре Ковачевића.
Зграда спада у ред антологијских примерака српске архитектуре и једно је од највреднијих дела архитеката Стевановића и Несторовића. Поред тога, репрезентује зачетак формирања модерног Београда уз савско приобаље.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79