ОПШТИ ИЗГЛЕД МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
СПОМЕНИК ВАСИ ЧАРАПИЋУ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД МАНАСТИРСКЕ ЦРКВЕ
 
 

Cultural monument of great value
Rakovica Monastery,
Patrijarha Dimitrija Street

Споменик културе од великог значаја
Манастир Раковица,
Патријарха Димитрија

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monastery is located on the bank of the Rakovica brook, in the picturesque Šumadija valley between two hills, Pruževica and Straževica. The monastery complex is a closed entity with monks’ quarters, buildings and walls, and the church in the centre.
The church, dedicated to St. Archangel Michael, is dated to the late fifteenth and early sixteenth century. The three-conched plan with side choir niches and narthex on the west side is stylistically related to the examples of the Moravska school of mediaeval Serbian architecture. It was built in alternating brick and broken stone layers, in lime mortar. The cornice divides the façades of the church into two unequal belts. The walls are covered with a thick layer of mortar both inside and outside. The original fresco decoration has not been preserved. Interventions and alterations of the church in the eighteenth and nineteenth centuries made considerable changes in the appearance of its upper parts.
A dome supported by an octagonal tambour rises over the central part of the nave with floor plan in the form of Greek cross. A slightly lower dome stands over the narthex. The crypt contains the family tomb of Gospodar Jevrem and Tomanija Obrenović, and General Milivoje Blaznavac. In 1910 a memorial to Vasa Čarapić, the work of architect Kosta J. Jovanović, was placed next to the northern outer wall, and on the western wall there is a plaque with the names of warriors killed in 1912-1913 wars. Graves of numerous Serbian historic personalities are in the churchyard. In 1887-88 a fountain was built in front of the monastery gates, the work of architect Jovan Ilkić. The monastery treasury keeps valuable prints, icons, gold objects, old books and other artefacts from the eighteenth and nineteenth centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Манастир је смештен на обали раковачког потока у живописном шумадијском пејзажу долине између два брда, Пружевице и Стражевице. Манастирски комплекс представља затворену целину, коју чине конаци, зграде и зидине са црквом у средини. Период изградње манастирске цркве, посвећене светом архангелу Михаилу, везује се за крај XV односно почетак XVI века. Триконхална основа с бочним певницама и припратом на западној страни стилски приближава цркву примерима моравске школе српске средњовековне архитектуре. Зидана је наизменичним ређањем партија опеке и ломљеног камена у кречном малтеру. Кордонски венац дели фасаде цркве на два неједнака појаса. Зидови су изнутра и споља покривени дебелим слојем малтера. Првобитни живопис није сачуван. Интервенције и преправке цркве у XVIII и XIX веку измениле су у знатној мери изглед њених горњих партија. Над централним делом наоса са основом у облику уписаног крста уздиже су купола на осмостраном тамбуру, док је припрата засведена нешто нижим кубетом. У крипти испод припрате налази се породична гробница Јеврема и Томаније Обреновић, као и генерала Миливоја Блазнавца. Уз северни спољни зид припрате 1910. године подигнут је споменик војводи Васи Чарапићу, рад архитекте Косте Ј. Јовановића, док је на западном зиду постављена плоча са именима погинулих ратника 1912-1913. године. У манастирској порти налазе се надгробни споменици многих важних личности за историју Србије. Испред улаза у порту 1887-1888. године подигнута је зидана чесма, рад архитекте Јована Илкића. У манстирској ризници чувају се изузетно вредне графике, иконе, дела златарства, старе књиге и други предмети настали током XVIII и XIX века.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79