ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СЕГМЕНТ УГАОНОГ РИЗАЛИТА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Faculty of Law Building,
67, Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Зграда Правног факултета,
Булевар краља Александра 67

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was constructed in 1936–40 after a design by the architect Petar Bajalović further elaborated by Petar Anagnosti, an architect and university professor. It was conceived as an unornamented functional modern-style structure arranged on a rounded-triangular plan. Bajalović saw the site as a corner location and therefore paid careful attention to both street façades creating an imposing entrance on the corner to provide a distinctive accent. The overall impression of dynamism stems from the interplay of alternate cubic and rounded forms, as well as from the sharp contrast between the calm façade surfaces and the monumental entrance portion. The only accent in the flat façades is achieved by means of the shallowly protruding horizontals beneath the windows. The projecting portions of the street façades show prominent verticals in the form of pilasters between the windows. The façade overlooking the park and the Metropol Hotel with its smooth-surfaced wall masses and window openings shows a markedly functional articulation.
The building has architectural and townscape value as a modernist corner structure which plays a significant role in the articulation of surrounding space and constitutes the starting point of a part of the complex of university buildings. Purposely designed to accommodate the Law School, one of the oldest institutions of higher education in Serbia, it also has cultural and historical value.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Правног факултета је грађена од 1936. до 1940. године према пројекту архитекте Петра Бајаловића, уз помоћ и разраду пројекта проф.арх. Петра Анагностија. Изведена је у модернистичком стилу, функционалног је решења и безорнаменталног обликовања, са наглашеном улазном партијом на углу. Архитекта Бајаловић је вредновао локацију која је била одређена за подизање зграде Правног факултета као угаону локацију, тако да је обратио пажњу на обликовање фасада ка обе улице, а као посебан акценат формирао је импозантну улазну партију на углу. Основа зграде има облик заобљеног троугла. Цео корпус грађевине делује веома динамично због сучељавања кубичних и заобљених форми које се непрекидно смењују, као и великог контраста мирних фасадних површина и монументалне улазне партије. Равне фасаде наглашене су једино хоризонталама плитких потпрозорних венаца. На ризалитима према улици истакнуте су вертикале у облику међупрозорских равних пиластера. Фасада према парку и хотелу „Метропол“ је крајње функционалистички решена са равним зидним масама и прозорским отворима.
Зграда Правног факултета је дело архитектонско-урбанистичких вредности, као угаони објекат изведен у складу са модернистичким концептом, који у значајној мери артикулише шири простор и којим започиње део комплекса факултетских објеката. Као прва грађевина наменски грађена за потребе Правног факултета, једне од најстаријих установа високог образовања у Србији, има и културно-историјску вредност.
 

Службени гласник РС бр. 73/07