ГРОБ 4
 
ГРОБНИЦА
 
КАСНОАНТИЧКИ ГРОБ, ОСТАЦИ СКЕЛЕТА И ГРОБНИ ПРИЛОЗИ
 
 
 
 
БЕДЕМ
 
 

Archaeological site
Ad Octavum fortification,
Višnjica

Археолошко налазиште
Утврђење Ad Оctavum,
Вишњица

 
Lokacija     Location
 
 
 
The protected site comprises the Ad octavum fortification and necropolises in its immediate vicinity. The Ad Octavum fortification is a Byzantine fortress built in the sixth century by Emperor Justinian. It is rectangular, cca 180 x 100 meters, surrounded by massive bulwarks 5 meters thick and built in the flagstone from the local quarry. Numerous fragments of ceramics, brick, tiles, and the hardly perceptible outlines of walls inside the bulwark suggest the existence of residential houses of the fortifications. Architectural remnants confirm the historical data about a stronghold as part of the limes, built to protect the Byzantine territory against the invasion of barbaric tribes stationed on the left bank of the Danube. The fortification was located on the eighth mile from Singidunum. Necropolises spread to the west of the stronghold. The dead were buried either in graves built in brick or dug in the ground. There is the usual tomb inventory in a few graves: glazed ceramics, modest jewelry, parts of iron applications from clothing and tools. The fortification with the necropolises, as well as the found traces of older and younger cultures (Roman and medieval) in still insufficiently investigated parts, suggest that this territory was inhabited during a long period of time, from antiquity to the late Middle Ages.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Заштићено налазиште обухвата утврђење Ad Octavum и некрополе у непосредној близини. Ad Octavum је византијско утврђење које је у VI веку подигао цар Јустинијан. Правоугаоног је облика, површине око 180 х 100 m, окружено масивним бедемима дебљине пет метара, који су грађени од тесаника вађених у оближњем каменолому. Бројни фрагменти керамике, опека, црепова и једва видљиви обриси зидова унутар бедема, говоре о стамбеним зградама које су постојале у склопу овог локалитета. Остаци архитектуре потврђују историјске податке о снажном утврђењу у склопу лимеса, саграђеном као заштита византијске територије од упада варварских племена стационираних на левој обали Дунава. Oбјекат се налазио на осмој римској миљи од Сингидунума, а западно од њега простиру се некрополе. Сахрањивање је вршено у гробовима изведеним од опеке или слободним укопавањем у земљу. Мали број гробова садржи гробни инвентар који се састоји од глеђосане керамике, скромног накита, гвоздених остатака аплика са одела и оруђа. Утврђење са некрополама, као и констатовани трагови старијих и млађих култура (римске и средњoвековне) на још неиспитаним деловима, говоре да је овај терен био настањен током дужег периода, од антике до касног средњег века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1/2
од 12.06.1965.