ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Tavern in Veliko Selo

Споменик културе
Стара механа у Великом Селу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The tavern was built in the first decades of the nineteenth century, at the time of intensive commercial traffic with Austria. The big tavern was then the meeting place of traveling merchants and the local people. By its architectural type the tavern is a symbiosis of the Moravska style village house and the village house from Vojvodina. It is a very successful example of the coexistence of these opposite, although geographically close types of vernacular architecture. It was built in timber frame with filling in stone and unbaked brick and black tile roof covering.
By its historic and sociological importance, the old tavern in Veliko Selo is a materialized expression of the economic position, the building and visual understanding, taste and social tendencies of its environment. Apart from its importance for the historic development of Veliko Selo, the old tavern, with its then monumental size, is also a document of the vital needs of a social environment permanently fighting for greater material welfare and social prosperity. Its has the significance of a cultural monument as a turning point towards the shaping of the so called, more recent village house that will be dominant in Serbia in the first half of the nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута је у првим деценијама XIX века, у време интензивног трговачког промета са Аустријом. Стара механа, у оно време, била је стециште трговаца-путника и мештана. По свом архитектонском типу, представља симбиозу моравске и војвођанске сеоске куће, веома успео пример коегзистенције ова два опречна, мада територијално блиска типа народне архитектуре. Грађена је на бондручној конструкцији са испуном од камена и ћерпича, а покривена бибер црепом. По свом историјском и социолошком значају, Стара механа у Великом Селу представља материјализовани израз економског стања, грађевинских и ликовних схватања, укуса и друштвених стремљења средине у којој је настала. Осим значаја у оквиру историјског развоја Великог Села, Стара механа својим за оно време монументалним изгледом представља и споменик виталних потреба једне друштвене средине у вечитој борби за веће материјално благостање и социјални просперитет. Са аспекта развоја народне архитектуре, Стара механа поседује значај као прекретница ка формирању тзв. новије сеоске куће која ће доминирати у Србији током прве половине XIX века.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81