ОСТАЦИ АНТИЧКИХ ЗИДОВА
 
 

Archaeological site
Ramadan,
Višnjica

Археолошко налазиште
Рамадан,
Вишњица

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Ramadan is situated 200 meters south of the village of Višnjica. Due to the abundance of surface findings of ceramics, coins, and outlines of house walls visible along the road, the City Museum of Belgrade made test archeological excavations in the vicinity of the Ramadan fountain. Remnants of a rich Roman settlement were found with the cultural layer 1.5 meters thick. The settlement was found in the area of about 800 square meters, while the walls of two houses reach to the depth of 1.37 meters. Apart from the remnants of residential architecture, the layers revealed various pertaining materials, such as parts of tegulae, ceramic fragments, parts of iron objects (locks, axes etc.), rings, and other remains of material culture. Judging by the coins, this Roman settlement can be dated to the second-fourth century CE. The cultural layers of the Roman settlement on the site of Ramadan contain archeological material extremely important for the study of the Roman material culture in the territory of Belgrade, and particularly for the study of the Roman limes.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошко налазиште Рамадан налази се 200 метара јужно од села Вишњица. На основу богатих површинских налаза керамике, новца, као и профила зидова кућа који су видљиви у усеку пута, Музеј града Београда је 1964. године вршио пробна археолошка ископавања у непосредној близини Рамадан чесме. Констатовани су остаци богатог римског насеља са културним слојем дебљине 1.5 m. Насеље је констатовано на површини од око 800 m. Откривени су зидови двеју кућа, који иду до дубине 1.37 m. У слојевима, поред остатака стамбене архитектуре, нађен је и разноврстан пратећи материјал – остаци тегула, фрагменти керамике, делови гвоздених предмета (брава, секира и сл.), прстења и други остаци предмета материјалне културе. На основу налаза новца, ово римско насеље може се датовати у време од II до IV века н. е. Културни слојеви римског насеља на локалитету Рамадан садрже материјал који је од велике важности за проучавање римске материјалне културе на београдском подручју, а посебно за проучавање римског лимеса.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 633/7
од 08.11.1965.