УРНА
 
БРОНЗАНА СИТУЛА
 
КЕРАМИЧКИ ПЕХАР
 
КЕРАМИЧКИ ПЕХАР
 
 
 
 
АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА, СОНДЕ
 
 


Archaeological site
Prehistoric Karaburma

Археолошко налазиште
Праисторијска Карабурма

 
Lokacija     Location
 
 
 
Simultaneously with the ground works for the building of new Karaburma residential houses, the City Museum of Belgrade conducted systematic protective excavations which brought significant results for prehistoric studies of Belgrade and the broader territories of Pannonia and the Danube regions. About 100 graves of the cremated dead from the Celtic La Tène period were found then. Apart from that, 230 graves from the Bronze Age were discovered, as well as settlements from the eneolithic, Bronze and Iron Ages. A broad variety of prehistoric cultures in such a narrow area is a rare phenomenon at our sites. The first findings from almost 100 graves are related to Singidunum and represent the yet richest collection of Celtic provenance gathered in one place, unique in central Europe. The necropolis of 230 graves is the largest discovered in the territory of Belgrade. Numerous urns and metal objects make up the basis for the study of material and spiritual cultures of the Bronze Age from this part of the world. One of the most important and still insufficiently studied parts of prehistoric Karaburma are settlements from different temporal phases, and the oldest belongs to the Baden and Salkuca cultures.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Приликом изградње нове Карабурме, вршена су систематска заштитна ископавања која су дала значајне резултате за проучавање праисторије Београда, ширег подручја Подунавља и Паноније. Откопано је око 100 гробова спаљених покојника, из доба келтског латена. Осим тога, откривено је 230 гробова из бронзаног доба, као и насеља из неолитског, бронзаног и гвозденог доба. Широк дијапазон праисторијских култура на тако уском терену веома је ретка појава на нашим налазиштима. Први налази из око стотину спаљених гробова везују се за Сингидунум и представљају за сада најбогатију колекцију келтске провенијенције сакупљену на једном месту, јединствену у средњој Европи. Некропола од 230 гробова највећа је, до сада откривена, на подручју Београда. Бројне урне и предмети од метала чине базу за проучавање материјалне и духовне културе бронзанодопских култура нашег тла. Један од најважнијих и до сада недовољно истражених делова Праисторијске Карабурме представљају насеља из разних временских фаза, од којих најстарије припада баденској и салкуца култури.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 125/2
од 07.02.1974.