ИЗГЛЕД УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ПРЕМА АРХИВСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ОСНОВА СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2011.
 
  Cultural monument
House of Nevena Zaborski,
79 Dalmatinska St.

Споменик културе
Кућа Невене Заборски у Београду,
Далматинска 79
 
Lokacija     Location
 
 
The house of Nevena Zaborski built in 1931 to a design by the architect Milan Zloković is a two-storey single-family house with common rooms for daily activities on the ground floor and bedrooms on the upper floor. The street façade is symmetrical and treated as a smooth flush surface with cut-out window openings. The painterly design of the façade is emphasized by a wide frame. Decoration is reduced to two shallow Ionic pilasters that set up the rhythm of window openings and emphasize the verticality of the composition, and an ornamental relief at the top of the central axis. The decorative treatment of the façade indicates an alignment with the Art Deco movement which lived on until the beginning of the Second World War across Europe. The interior arrangement results from the analysis of the required heights of individual rooms treated as three-dimensional functional units, an approach based on the Raumplan method where functionality within a closed geometric shape is achieved through manipulating the volumes of different heights and designing a three-dimensional “spatial plan” of a building. The house of Nevena Zaborski is representative of an early phase in the evolution of Zloković’s modernism and holds an important place among his many residential designs executed in Belgrade. It testifies about the opening of the Belgrade architectural scene to modern ideas and contemporaries of renown and holds an important place in the work of one of the greatest figures of Serbian modernism.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Невене Заборски саграђена је 1931. године према пројекту архитекте Милана Злоковића, као тип једноспратне породичне куће са једним станом, са дневним боравком у приземљу и спаваћим собама на спрату. У спољном обликовању, улична фасада је симетрична и третирана је као глатко зидно платно у једној равни из кога су исечени отвори. Сликарски третман фасаде наглашен је и широким оквиром. Декоративни елементи сведени су на два плитка јонска пиластра, који успостављају ритам прозорских отвора и истучу вертикалност читаве композиције, и на орнаментални рељеф постављен на самом врху у осовини куће. Декоративни третман фасадe указује на прикључење „ар деко“ архитектонском покрету који се широм Европе одржао све до почетка Другог светског рата. Злоковићево решење унутрашњег простора се заснива на анализи потребних висина појединачних просторија које се третирају као тродимензионалне функционалне јединице. Такав поступак изведен је на основу метода „Raumplana“, где је у затвореној геометријској форми, функционалност постигнута кроз манипулацију волумена различитих унутрашњих висина и тродимензионалним пројектовањем „просторног плана“ куће. Кућа Невене Заборски заузима значајно место међу бројним стамбеним објектима које је аутор реализовао у Београду. Указује на отварање београдске градитељске сцене модерним идејама тог доба и афирмисаним савременицима и на тај начин презентује рану фазу развоја Злоковићевог и београдског модернизма. Истовремено, заузима и значајно место у оквиру опуса једног од највећих аутора српског модернизма, Милана Злоковића.
 

Службени гласник РС бр. 51/13