ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД ЦРКВЕ СА ЈУГОИСТОКА
 
ЗВОНИК, 1924.
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Nicholas in Višnjica

Споменик културе
Црква Св. Николе у Вишњици

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of St. Nicholas, built in 1842, is a well-proportioned single-nave barrel-vaulted edifice with a semicircular east apse and two semicircular choir chambers, one each on the south and north sides. It is built of stone and plastered. The restrained façade treatment, with a blind arcade running the length of the building, shows elements of medieval Serbian architecture. The west front is dominated by the ornate portal topped with a recess containing the image of the patron saint executed in the technique of mosaic. The iconostasis is of a more recent date. To the northwest of the church is a square brick-built two-storey bell-tower strengthened by buttresses.
The Church of St. Nicholas has architectural and townscape value as a characteristic example of religious architecture in Serbia under Prince Miloš, when baroque-inspired designs gave way to the legacy of medieval Serbian architecture, most prominently reflected in a more refined façade decoration.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Николе у Вишњици подигнута је 1842. године као складна једнобродна грађевина са полукружном апсидом на источној страни и полукружним певницама на северној и јужној страни. Зидана је каменом, омалтерисана и засведена полуобличастим сводом.
У сведеној обради фасада, на којима дуж целе површине тече фриз слепих аркада, јасно су уочљиви елементи српске средњовековне архитектуре. Западним прочељем доминира декоративно обрађен портал са нишом у којој је смештена представа патрона храма, изведена у техници мозаика. Унутрашњи простор цркве је јединствен и састоји се од олтарског простора и наоса са северном и јужном певницом. Иконостас је израђен у новије време. Северозападно од цркве налази се двоспратни звоник квадратне основе, изведен у опеци и појачан контрафорима.
Црква представља архитектонско-урбанистичку вредност, као карактеристичан пример сакралне архитектуре у Србији у доба Кнеза Милоша, када су барокни утицаји замењени наслеђем српске средњовековне уметности, што се пре свега види у пречишћеној декорацији фасада.
 

Службени гласник РС бр. 108/05