ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ
 
СТАРА ЦРКВА СВ. МАРКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1939.
 
ГЛАВНИ УЛАЗ
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Mark,
17, Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Црква Св. Марка,
Булевар краља Александра 17

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church of St. Mark was built at the traditional place of worship. The original church was built in the 1830s, as a graveyard church. This single-nave, modestly decorated church without a dome, was demolished in WW I. The present day church was built after the designs by Petar and Branko Krstić who won the competition. The foundation stone was laid on May 8, 1931. The requirement of the competition that the church should resemble Gračanica was not easy to accommodate with the contemporary design methods. The differences between the “model” and the “copy” are visible in the programme, size, proportions and forms. The architects preserved the memory of Gračanica, but realized their own particular work. The church first impresses with its monumental exterior, the dynamism of the masses, the abundance of architectural forms, then with the pleasant colour of the red sand-stone. The elements of design were taken over from the medieval legacy, but their structure is original. The church was built at the time when Belgrade had a notable role as the capital of the state and its physical image bears the dominant ideas of social development. Owing to its monumental dimensions and prominent position, the church of St. Mark has an important place in the macro silhouette of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Марка подигнута је на старом култном месту. Првобитна црква саграђена је тридесетих година XIX века, као гробљанска црква. Ова једнобродна, скромно декорисана црква без кубета, срушена је у Другом светском рату. Нова црква изведена је по пројекту архитеката браће Петра и Бранка Крстића који су на конкурсу добили прву награду. Камен темељац постављен је 8. маја 1931. године. Услов конкурса да црква личи на Грачаницу није било могуће усагласити са савременим методама у пројектовању. Разлике између „узора“ и „копије“ појављивале су се у програму, величини, пропорцијама, па и облицима. Пројектанти су у свом делу сачували успомену на Грачаницу, али су остварили сопствено ауторско дело. Црква споља најпре делује монументалношћу, разуђеношћу маса, богатством архитектонских форми, потом пријатном бојом црвеног грзанског пешчара. Елементи обликовања преузети су из средњовековног наслеђа, али је њихов склоп оригиналан. Подизање цркве пада у доба наглашене улоге Београда као центра државе, те су у њеном физичком изгледу изражене доминантне идеје токова друштвеног развоја. Захваљујући монументалним димензијама, као и истакнутом природном положају, црква Св. Марка игра важну улогу у силуети Београда.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1509/1
од 20.10.1975.