ОСНОВА КУЋЕ ОТКРИВЕНЕ 2008, СНИМАК СА ИСТОКА
 
ОСНОВА КУЋЕ ОТКРИВЕНЕ 2010, СНИМАК СА СЕВЕРОЗАПАДА
 
ГРУПА ОД 43 ФИГУРИНЕ И 11 МИНИЈАТУРНИХ АЛАТКИ ОТКРИВЕНИХ ИСПРЕД ПЕЋИ 2 У КУЋИ 1/2008
 
ВЕЛИКИ ГЛИНЕНИ РЕЦИПИЈЕНТ („ЖРТВЕНИК“), ДЕО ФИКСНОГ НАМЕШТАЈА ИЗ КУЋЕ 1/2008
 
ФИГУРИНА СА АЛАТКОМ
 
 
 
 
ОПШТА СИТУАЦИЈА ЛОКАЛИТЕТА СА ГЕОМАГНЕТСКИМ СНИМКОМ (2007-2011)
 
  Archaeological site
Crkvine in Stubline,
Obrenovac

Археолошко налазиште
Црквине у Стублинама,
Обреновац
 
Lokacija     Location
 
 
The archaeological site Crkvine in the area of the village of Stubline within the municipal boundaries of Obrenovac is situated 14 km from Obrenovac and about 50 km southwest of Belgrade. The earliest written record of the site dates from the first half of the 20th century and refers to an old church as well as to traces of human occupation from some “ancient” times. The remains of a settlement discovered by the first small-scale archaeological excavation carried out in 1962 promised great potential for the study of the architecture and urbanization of the Vinča Culture. After small-scale investigation done in 2006, the results of geomagnetic mapping and geoelectrical scanning obtained in 2007–11 have provided almost the whole pattern of a large lowland Vinča settlement occupying an area of about 16 ha. Since 2008 systematic excavation has also been conducted. The settlement belongs to the Late Neolithic, Vinča Culture, Phase D-2. More precise dating of the building phases is not yet available, but from the features of pottery finds and their analogies in the material dated by the latest absolute 14C dates from the known archaeological sites, the occupation of the settlement may be dated to between 5250 and 4600 BC. Based on its geographical position, size and area, the regular arrangement of houses and its assumed close social and economical connection with several contemporaneous settlements in the area, the Neolithic settlement in Crkvine was a burgeoning proto-urban society in the area bounded by the Sava, Tamnava and Kolubara rivers.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошко налазиште „Црквине“ се налази на територији општине Обреновац, у атару села Стублине, удаљеном око 14 км од Обреновца и око 50 км југозападно од Београда. Први писани подаци о налазишту потичу из прве половине 20. века, када је забележено да се на овом месту налазила стара црква, али да се овде наилази и на трагове живота из неких „давних“ времена. Прва права археолошка ископавања мањег обима, обављена су 1967. године. Добијени резултати указивали су на постојање остатака насеља које пружа јединствене могућности за проучавање архитектуре и урбанизације насеља винчанске културне групе. Након мањих истраживања 2006. године, у периоду од 2007. до 2011. године, обављена су геомагнетна мапирања и геоелектрична скенирања, чији су резултати први пут омогућили да се сагледа готово комплетна матрица овог великог равничарског винчанског насеља које захвата површину од око 16 ха. На налазишту су од 2008. године, започета и систематска археолошка ископавања. Налазиште припада периоду млађег Неолита – Винчанској култури, фаза Д-2. Прецизна датовања грађевинских фаза насеља на „Црквинама“, још увек нису обављена, али се на основу карактеристика керамичких налаза и њихових аналогија у материјалу датованом најновијим апсолутним датумима добијеним Ц-14 методом, са већ познатих археолошких налазишта, живот у насељу на „Црквинама“ може определити у време између 5250. и 4600. године пре нове ере. На основу географског положаја, величине насеља, површине коју је заузимало, правилног распореда кућа, као и претпоставке да је са више насеља истог периода у непосредном окружењу било друштвено и економски тесно повезано, неолитско насеље на „Црквинама“, представљало би зачетке једног протоурбаног друштва, на простору међуречја Саве, Тамнаве и Колубаре.
 

Службени гласник РС бр. 103/14