АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА, 1966.
 
ОСНОВА МАНАСТИРА СВ. ХРИСТИФОРА
 
 
 
 
ОСТАЦИ ЦРКВЕ
 
 

Archaeological site
Crkvine in the village of Mislođin

Археолошко налазиште
Црквине у селу Мислођину

 
Lokacija     Location
 
 
 
In the village of Mislođin, on the slope towards the Brestovac brook, there are studied and preserved remnants of a smaller three-conched church. It was built in brick with thick layers of mortar. The walls of the nave are preserved to 1.10 meters of height, left conch do 0.50 meters, while the altar apse is totally destroyed. In the left conch and on the western wall of the narthex there are fragments of fresco painting. According to the popular legend, the church was built by king Dragutin. With reference to its plan and the building material, the church cannot be dated to the thirteenth century, but as a modest village church of a later period. The church is mentioned in historical sources from the sixteenth century – in an inventory of church property in Belgrade county from 1560 there is a note about the Hristofor Monastery, near the village of Barič. After the excavations conducted by the City Museum of Belgrade in 1966 it was concluded that the church was built in the fifteenth century, during the reign of despot Stefan Lazarević and renovated in the second half of the sixteenth century. According to the three-conched design of the plan, the monastery church of St. Hristofor is related to the group of monuments from the Moravska school in central Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
У селу Мислођину, на падини према Бачевачком потоку, налазе се испитани и конзервирани остаци мање триконхалне цркве. Зидана је од опеке са дебелим фугама малтера. Зидови наоса само су делимично очувани, док је олтарска апсида потпуно уништена. У левој конхи и западном зиду припрате живопис је фрагментарно очуван. Према народном предању, цркву је подигао краљ Драгутин. Међутим, по основи и материјалу од којег је грађена, црква се не може датовати у XIII век, већ као скромна сеоска црквица припада каснијем периоду. У историјским изворима црква се помиње у XVI веку. У тадашњем попису царских хасова у београдској нахији из 1560. године налази се манастир Христофор код села Барича. Од 1966. године, после ископавања Музеја града Београда, претпоставља се да је црква подигнута у XV веку, за време деспота Стефана Лазаревића, а обновљена у другој половини XVI века. По триконхалном решењу основе цркве, манастир Св. Христофора везује се за групу споменика моравске школе у централној Србији.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1098/1
од 30.12.1968.