ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Spirit in Obrenovac,
2, Kralja Petra I Street

Споменик културе
Црква Светог Духа у Обреновцу,
Краља Петра Првог 2

 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built in 1870 as a single-nave building with semi-circle apse on the east and a narthex on the west side. A two-storey octagonal belfry with a cubic plinth and numerous apertures rises above the narthex. By its architecture the church is an expression of the romantic concepts in the Serbian architecture of the 1870s, when churches were built throughout Serbia in the style of the medieval tradition. The morphological and structural analysis of the building undeniably indicates that the monument is a symbiosis of many stylistic, structural and functional elements, such as Serbian-Byzantine architectural tradition, baroque, and traces of classicistic views. There is an important collection of movable valuables in the church, such as icons, church inventory, books and the like, from the nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је подигнута 1870. године као једнобродна грађевина са полукружном апсидом на источној и припратом на западној страни. Изнад припрате диже се високи осмострани двоспратни звоник са кубичним постољем и бројним отворима. По својој архитектонској концепцији црква представља израз романтичарских схватања у српској архитектури седамдесетих година XX века, када су широм Србије подизане црквене грађевине у духу средњовековних традиција. Морфолошка и структурална анализа грађевине недвосмислено показује да је на овом споменику нашла израз симбиоза више стилских, конструктивних и функционалних елемената. Овде су присутни елементи српско-византијске архитектонске традиције, елементи барока, као и трагови класицистичких схватања. У цркви се налази значајан фонд покретних културних добара из XIX века: иконе, црквени инвентар и књиге.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 739/2
од 15.08.1975.