ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Mihailović’s family House,
184, Miloša Obrenovića Street

Споменик културе од великог значаја
Чесни дом породице Михаиловић,
Милоша Обреновића 184

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Mihailović family house has an elongated rectangle floor plan and a two-gabled roof. It has a ground floor and a cellar underneath one part. It was built in timber frame with filling in brick. The roof has wooden rafters and beams and is covered in blacktop.
As a reflection of a period defined by social and economic conditions, this building represents an inseparable part of the contemporary downtown Obrenovac. Built at the beginning of the nineteenth century, at the time when the downtown part was established as a commercial centre, it is an expression of the desires, taste and needs of the merchant class in Obrenovac, in the first stage of its development. Since that class sustained the economic, social and cultural prosperity of the town throughout the nineteenth century, the house of the local merchant Dragomir Mihailović is an example of the highest aspirations in architecture in that little town at the beginning of the nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Чесног дома породице Михаиловић основе је издуженог правоугаоника с двосливним кровом. Састоји се од приземља и подрума испод једног дела зграде. Зидана је у дрвеном бондруку са испуном од опеке. Кров је двосливан са конструкцијом од дрвених рогова и греда и покривачем од бибер црепа. Као одраз једне епохе одређене друштвеним и економским условима, овај објекат представља саставни део обреновачке чаршије. Подигнут на почетку XIX века, у време формирања чаршије као трговачког центра, он изражава тежње, укус и потребе трговачког сталежа Обреновца у првој фази његовог развоја. Како је трговачки сталеж био носилац економског, друштвеног и културног просперитета насеља кроз читав XIX век, то и Чесни дом трговца Димитрија Михаиловића представља израз највиших стремљења у архитектури варошице с почетка XIX века.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79