ПОЛОЖАЈ СПОМЕНИКА У ПОРТИ ЦРКВЕ
 
ЗАПАДНА СТРАНА СПОМЕНИКА
 
НАТПИС НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ СПОМЕНИКА
 
НАТПИС НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ СПОМЕНИКА
 
 
 
 
ИСТОЧНА СТРАНА СПОМЕНИКА
 
  Cultural monument of outstanding value
Monument on the site of the death of Despot Stefan Lazarević,
Markovac

Споменик културе од изузетног значаја
Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића,
Марковац

 
Lokacija     Location
 
 
 
Monument with an inscription about death of Despot Stefan Lazarevic was built in 1427 in the church yard of the Church of Prophet Elijah in a hamlet Crkvine, part of village Markovac, municipality Mladenovac.
In order to save the memory of the moment of deceasing of honoured ruler a stone mark was erected on the exact place where Despot fell off the horse in an immediate vicinity to the church whose founder was. Saying farewell to their master, his closest associates, who were escorting him in the moment of the accident, built a monument made of Vencac marble stone, thus leaving the most beautiful messages of loyalty and respect. These inscriptions show that the monument was built by Djuradj Zubrovic, a nobleman from the territory, which the hamlet Glava belonged to, as well as the knight from Despot’s escort. Тhe most beautiful dedication to the ceased Despot was written in the form of epitaph at the front side of the monument. In accordance to the Serbian medieval customs the scene of Christ’s Cross on Golgotha, whose symbolism is directly connected to the theme of suffering and martyrdom, was carved next to the epitaph, as well as the hard legible scene of a deer, which alludes to the scene of hunt, when Despot suddenly died.
The monument of unique contents and function represents an important evidence for studies of history, art and literature of medieval Belgrade and Serbia and one of the oldest and most important monuments of Balkan cultural heritage.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик са записом о смрти деспота Стефана Лазаревића постављен је 1427. године у порти цркве Светог Пророка Илије у засеоку Црквине, делу села Марковца, општина Младеновац.
Како би се сачувало сећање на тренутак упокојења цењеног владара, постављен је камени белег на самом месту где је деспот пао са коња, у непосредној близини цркве чији је ктитор сâм био. Опраштајући се од свог господара, најближи сарадници, који су се у тренутку несреће и налазили у његовој свити, подигли су му споменик од венчачког мермера исписујући тиме поруке оданости и поштовања. Из тих записа сазнајемо да је споменик подигао Ђурађ Зубровић, властелин из области којој је припадао заселак Глава и витез из деспотове свите. Најлепши запис преминулом деспоту исписан је у форми епитафа на чеоној страни споменика. Уз епитаф, како је то био обичај у средњовековној Србији, урезана је представа Христовог крста на Голготи, чија је симболика у директној вези са темом страдалништва и мучеништва, као и нечитка представа јелена, која алудира на догађај лова у којем је деспота задесила изненадна смрт.
Јединствен по свом садржају и функцији споменик представља важно сведочанство за проучавање историје, уметности и књижевности средњовековног Београда и Србије и један од најстаријих и најзначајнијих споменика балканског културног наслеђа.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79