КУЋА ПОРОДИЦЕ БАЏАК, БОЧНИ ИЗГЛЕД
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Badžak’s family House in Jagnjilo

Споменик културе
Кућа породице Баџак у Јагњилу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Badžak family is located at the end of the village, on a slight elevation, so that it dominates the surroundings. It was built in the early nineteenth century.
The dimensions of the house are 15 x 12 meters. The foundations were built in broken stone with oak beams; the construction in timber frame with filling in wicker-work and brick, plastered in mud mortar. It has a four-gabled roof of slight inclinations, covered in tiles. Once, the ceilings in all the rooms were sedge, while today one part has mortar. Floors are wooden, carpentry authentic; the original porch has been closed and now forms a small entry hall in front of the entrance.
Its form, exceptional proportions between the body of the house and its roof, and the harmony of dark and light, together with the used materials: wood, earth, stone, this house is one of the best examples of vernacular architecture in the territory of greater Mladenovac.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа породице Баџак налази се на крају села, на благом узвишењу, тако да својим положајем доминира простором. Подигнута је почетком XIX века.
Кућа је димензија 15 х12 м. Темељи су зидани у ломљеном камену са храстовим гредама, конструкција је бондручна са испуном од чатме и опеке, облепљена блатним малтером. Кров је четвороводни, благог пада, покривен ћерамидом. Таванице су некада у свим просторијама биле од шашовца, док је данас један део обрађен лепом. Подови су дашчани. Столарија је аутентична. Некадашњи доксат је затворен тако да је испред улаза формиран мали „конг“.
Својим габаритом, изузетним пропорцијама у односу тела и крова куће, као и складом тамног и светлог, уз употребљене природне материјале: дрво, земља, камен, ова кућа представља један од најбољих примерака народне архитектуре на подручју општине Младеновац.
 

Службени гласник РС бр. 128/03