НАОС, ИКОНОСТАС
 
ИЗГЛЕД ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ЗВОНАРЕ
 
СЕВЕРНА И ЗАПАДНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ
 
 

Cultural monument
Church of St. Demetrios in the village of Leskovac

Споменик културе
Црква Светог великомученика Димитрија у селу Лесковцу

 
Lokacija     Location
 
 
 
The present day church was built in 1892 at the place where the original seventeenth century log church used to stand. It is supposed that the design of the church in the currently dominant Serbian-Byzantine style could be attributed to Svetozar Ivačković, one of the main supporters of that style in Serbian profane and sacred architecture in the late nineteenth century. The church in the village of Leskovac has Greek cross floor plan centrally organized. On the façade there is an alteration of broken stone and brick belts, after the mediaeval Serbian architecture. An iconostasis carved in the classicistic style dominates the open interior. The icons were painted by well-known Serbian painter Živko Jugović.
The belfry and the parish house, built at the same time, make a uniform spatial, architectural and cultural-historic whole with the church. The church treasury keeps archival artefacts of exceptional value: old church books, artistic and documentary material, records and drawings by archimandrite of the Bogovađa monastery Hadži Ruvim Nešković. A charnel house of Serbian warriors from 1914-1918 is in the church yard.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Данашња црква подигнута је 1892. године на месту првобитне цркве-брвнаре из XVII века. Сматра се да је пројекат цркве, обликоване у духу тада владајућег српско-византијског стила, могуће приписати Светозару Ивачковићу, једном од главних заговорника овог стила у српској профаној и сакралној архитектури крајем XIX века. Лесковачка црква је конципирана као грађевина централног типа са основом у облику слободног крста. Обрада фасада је спроведена наизменичним полихромним ређањем појасева опеке и ломљеног камена, по угледу на примере српске средњовековне архитектуре. Прегледним унутрашњим простором доминира класицистички обликован иконостас, чије су иконе рад познатог српског сликара Живка Југовића. Истовремено са црквом подигнути су кула-звонара и парохијски дом, који чине јединствену просторну, архитектонску и културно-историјску целину. У црквеној ризници чувају се архивски предмети од изузетне вредности: старе црквене књиге, уметничка и документарна грађа, као и записи и цртежи архимандрита манастира Боговађе Хаџи Рувима Нешковића. У црквеној порти налази се костурница српских ратника 1914-1918. године.
 


Службени гласник РС бр. 2/03